سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 75 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:همکاران
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:2007
شماره صفحات: 000-0
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/b978-84-8174-949-6.50078-2 ]
شما اینجا هستید:
  1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
  2. Elsevier BV »
  3. Wall Y Melzack. Tratado Del Dolor »
  4. Colaboradores

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 52.55.186.225

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Colaboradores


مقاله: همکاران

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


The newly developed SoilClim model is introduced as a tool for estimates of reference (ETo) and actual (ETa) evapotranspiration, presence of snow cover, soil temperature at 0.5m depth and the soil moisture course within two defined layers. It enables one to determine the soil moisture and temperature regimes according to the United States Department of Agriculture (USDA) soil taxonomy. SoilClim works with daily time steps and requires maximum and minimum air temperature, global solar radiation, precipitation, vapor pressure and wind speed as meteorological inputs as well as basic information about the soil properties and vegetation cover. The behavior of SoilClim was assessed using observations at 5 stations in central Europe and 15 stations in the central U.S. The modeled ETo was compared with atmometers so that the coefficient of determination (R2) was 0.91 and root mean square error (RMSE) was 0.53mm. The estimated ETa was compared against eddy-covariance and Bowen ratio measurements (R2 varied from 0.74 to 0.80; RMSE varied from 0.49 to 0.58mm). The soil temperature (at 0.5m depth) was estimated with good accuracy (R2 varied from 0.94 to 0.97; RMSE varied from 1.23°C to 2.95°C). The ability of the SoilClim model to mimic the observed soil water dynamics was carefully investigated (relative root mean square error rRMSE varied from 2.8% to 34.0%). The analysis conducted showed that SoilClim gives reasonable estimates of evaluated parameters at a majority of the included stations. Finally, a spatial analysis of soil moisture and temperature regimes (according to USDA) within the region of the Czech Republic and the northern part of Austria under present conditions was conducted and diagnosed the appearance of Perudic, Subhumid Udic, Dry Tempudic (the highest frequency), Wet Tempustic and Typic Tempustic. The simulated mean soil temperature (0.5m depth) varied from less than 7.0°C to 11.0°C throughout this region. Based on these results, the SoilClim model is a useful and suitable tool for water balance and soil climate assessment on local and regional scales.


مدل SoilClim به تازگی توسعه یافته به عنوان یک ابزار برای برآورد مرجع (ETO) و واقعی (اتا) تبخیر و تعرق، حضور پوشش برف، دمای خاک در عمق 0.5M و البته رطوبت خاک در دو لایه تعریف شده معرفی شده است. این فرد را قادر به تعیین رطوبت خاک و درجه حرارت رژیم با توجه به وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA) طبقه بندی خاک است. SoilClim با گام های زمانی روزانه کار می کند و نیاز به حداکثر و حداقل دمای هوا، تابش خورشیدی جهانی، بارش، فشار بخار و سرعت باد به عنوان ورودی هواشناسی و همچنین اطلاعات عمومی درباره خواص خاک و پوشش گیاهی. رفتار SoilClim با استفاده از مشاهدات در 5 ایستگاه در اروپا مرکزی و 15 ایستگاه در مرکزی ایالات متحده مورد بررسی قرار گرفت مدل مقدار ETo با atmometers مقایسه شد به طوری که ضریب تعیین (R2) 0.91 و ریشه میانگین مربع خطا (RMSE) بود 0.53mm بود . برآورد اتا برابر اندازه گیری ضریب Bowen گردابی-کوواریانس و مقایسه شد (R2 0.74-0.80 متفاوت. RMSE از 0.49 به 0.58mm بود). درجه حرارت خاک (در عمق 0.5M) با دقت خوب برآورد شد (R2 0.94-0.97 متفاوت. RMSE از 1.23 ° C به 2.95 ° C بود). توانایی مدل SoilClim به تقلید از مشاهده پویایی آب و خاک با دقت مورد بررسی قرار گرفت (ریشه میانگین مربع خطا نسبت rRMSE از 2.8٪ به 34.0٪ بود). تجزیه و تحلیل نشان داد که انجام می دهد SoilClim برآورد مناسب از پارامترهای ارزیابی در اکثر ایستگاه های موجود. در نهایت، یک تجزیه و تحلیل فضایی از رطوبت خاک و رژیم های دما (با توجه به USDA) در منطقه از جمهوری چک و بخش شمالی اتریش در شرایط کنونی انجام شد و ظهور Perudic، Subhumid Udic، خشک Tempudic (بالاترین فرکانس تشخیص داده )، مرطوب Tempustic و Typic Tempustic. شبیه سازی دمای متوسط ​​خاک (عمق 0.5M) از کمتر از 7.0 درجه سانتی گراد به 11.0 ° C در سراسر این منطقه متفاوت است. بر اساس این نتایج، مدل SoilClim یک ابزار مفید و مناسب برای تعادل آب و آب و هوا خاک ارزیابی در مقیاس های محلی و منطقه ای است.[ ]

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×