سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 24 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:الیگوساکاریدها کیتوزان، DP 2/8، اثر زیستی در بیفیدوباکتریوم Bifidium و لاکتوباسیلوس SP.
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):8 (6)
سال انتشار:December 2002
شماره صفحات: 319324319-324
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/s1075-9964(03)00030-1 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Anaerobe »
 4. Chitosan oligosaccharides, dp 2–8, have prebiotic effect on the Bifidobacterium bifidium and Lactobacillus sp.

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 3.80.128.196

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Chitosan Oligosaccharides, Dp 2–8, Have Prebiotic Effect On The Bifidobacterium Bifidium And Lactobacillus Sp.


مقاله: الیگوساکاریدها کیتوزان، DP 2/8، اثر زیستی در بیفیدوباکتریوم bifidium و لاکتوباسیلوس SP.

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


In order to investigate the prebiotic potential of chitosan oligosaccharide (COS), prepared by enzymatic hydrolysis of fully deacetylated chitosan polymer, the effect of COS on bacterial growth was studied. The degree of polymerization (dp) of COS was determined by MALDI-ToF mass spectrometry, and the COS was found to be composed of dimer (33.6%), trimer (16.9%), tetramer (15.8%), pentamer (12.4%), hexamer (8.3%), heptamer (7.1%), and octamer (5.9%). The minimum inhibitory concentrations (MIC) of chitosan polymer against lactic acid bacteria and bifidobacteria were below 0.31%. However, this only applied to two strains, the other bacteria tested grew on MRS broth containing 5% COS. The effects of COS on the growth of bifidobacteria and lactic acid bacteria were compared with those of fructo-oligosaccharide (FOS). FOS was found to have a growth stimulatory effect on only three strains: Bifidobacterium bifidium, B. infantis and Lactobacillus casei. However, COS stimulated the growth of most Lactobacillus sp. and B. bifidium KCTC 3440. The amount of the growth and the specific growth rate of B. bifidium increased with increasing COS concentration. The cultivation time required to obtain maximum growth was reduced to about 25% in MRS broth supplemented with 0.2–0.4% COS. These results demonstrate that COS has considerable bifidogenic potential. Both cell growth and specific growth rates of L. brevis in MRS broth supplemented with 0.1% COS increased by 25%. The present study shows that COS stimulates the growth of some enteric bacteria, and that COS has potential use as a prebiotic health–food.


به منظور بررسی پتانسیل زیستی از oligosaccharide کیتوزان (COS)، تهیه شده توسط هیدرولیز آنزیمی در پلیمر کیتوزان به طور کامل deacetylated، اثر COS بر رشد باکتری مورد مطالعه قرار گرفت. درجه پلیمریزاسیون (DP) از COS توسط طیف سنجی جرمی MALDI-TOF تعیین شد، و COS مشخص شد از دایمر (33.6٪)، trimer (16.9٪)، tetramer (15.8٪)، pentamer (12.4٪) تشکیل شده است ، hexamer (8.3٪)، heptamer (7.1٪)، و octamer (5.9٪). حداقل غلظت مهار کننده (MIC) پلیمر کیتوزان در برابر باکتری های اسید لاکتیک و bifidobacteria زیر 0.31٪ بود. با این حال، این تنها به دو گونه اعمال، باکتری های دیگر تست شده بر روی براث MRS حاوی 5٪ COS بزرگ شد. اثرات COS بر رشد bifidobacteria و باکتری های اسید لاکتیک با کسانی که از fructo-oligosaccharide (FOS) مقایسه شد. bifidium بیفیدوباکتریوم، B. infantis و لاکتوباسیلوس کازئی: FOS به یک اثر تحریکی رشد تنها در سه گونه پیدا شد. با این حال، COS تحریک رشد لاکتوباسیلوس ترین SP. و B. bifidium KCTC 3440. مقدار رشد و میزان رشد مخصوص B. bifidium با افزایش غلظت COS افزایش یافته است. ساعت هم کشت مورد نیاز برای به دست آوردن حداکثر رشد به حدود 25٪ در محیط مایع MRS همراه با 0.2-0.4٪ COS کاهش یافت. این نتایج نشان می دهد که COS پتانسیل bifidogenic قابل توجه است. هر دو رشد سلول و نرخ رشد خاص L. برویس در براث MRS همراه با 0.1٪ COS 25٪ افزایش یافته است. مطالعه حاضر نشان می دهد که COS تحریک رشد برخی از باکتری های روده، و COS دارای کاربرد بالقوه به عنوان یک زیستی بهداشت مواد غذایی.


كلمات كليدي:

Bifidobacteria, Chitosan oligosaccharide (COS), Growth stimulation, Lactic acid bacteria, Prebiotic
Bifidobacteria, کیتوسان oligosaccharide (COS), تحریک رشد, باکتری های اسید لاکتیک , پربایوتیک


موضوعات:

Microbiology, Infectious Diseases[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Sims, Ian M., Ryan, Jason L.J., Kim, Sang H. (2014) 'In vitro fermentation of prebiotic oligosaccharides by Bifidobacterium lactis HN019 and Lactobacillus spp.', Anaerobe, Elsevier BV, pp:11-17
 2. Moura, Patrícia, Barata, Rosário, Carvalheiro, Florbela, Gírio, Francisco, Loureiro-Dias, Maria C., Esteves, M. Paula (2007) 'In vitro fermentation of xylo-oligosaccharides from corn cobs autohydrolysis by Bifidobacterium and Lactobacillus strains', LWT - Food Science and Technology, Elsevier BV, pp:963-972
 3. Moura, Patrícia, Barata, Rosário, Carvalheiro, Florbela, Gírio, Francisco, Loureiro-Dias, Maria C., Esteves, M. Paula (2007) 'In vitro fermentation of xylo-oligosaccharides from corn cobs autohydrolysis by Bifidobacterium and Lactobacillus strains', LWT - Food Science and Technology, Elsevier BV, pp:963-972
 4. , (2013) 'Metabolism of isomalto-oligosaccharides by Lactobacillus reuteri and bifidobacteria', Letters in Applied Microbiology, Wiley-Blackwell, pp:108-114
 5. T. R. Chen, (2011) 'Effect of oligosaccharides and isoflavones aglycones in defatted soy meal fermented by Lactobacillus paracasei and Bifidobacterium longum', Afr. J. Microbiol. Res., Academic Journals, pp:0-0
 6. (2017) 'Bifidobacterium-bifidum/lactobacillus-acidophilus', Reactions Weekly, Springer Nature, pp:53-53
 7. , (2015) 'In vitro study of the prebiotic xylooligosaccharide (XOS) on the growth of Bifidobacterium spp and Lactobacillus spp', International Journal of Food Sciences and Nutrition, Informa Healthcare, pp:919-922
 8. Zhou, Fang, Jiang, Xiaoying, Wang, Tao, Zhang, Bolin, Zhao, Hongfei (2018) 'Lyciumbarbarum Polysaccharide (LBP): A Novel Prebiotics Candidate for Bifidobacterium and Lactobacillus', Frontiers in Microbiology, Frontiers Media SA, pp:-
 9. (2015) 'Bifidobacterium longum/Lactobacillus acidophilus', Reactions Weekly, Springer Science + Business Media, pp:33-33
 10. , (2010) 'The effect of chitosan oligosaccharides on bread staling', Journal of Cereal Science, Elsevier BV, pp:491-495

 

فهرست مراجع و منابع
 

فهرست ارجاعات به این مقاله


 1. M.Y., Arancibia (August 2015) 'Chitosan coatings enriched with active shrimp waste for shrimp preservation', Food Control, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.foodcont.2015.02.004
 2. Ka-Lung, Lam (July 2013) 'Non-digestible long chain beta-glucans as novel prebiotics', Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.bcdf.2013.09.001
 3. João C., Fernandes (1 January 2012) 'Evaluation of chitoligosaccharides effect upon probiotic bacteria', International Journal of Biological Macromolecules, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2011.10.011
 4. Kecheng, Li (Available online 13 December 2015) 'Advances in preparation, analysis and biological activities of single chitooligosaccharides', Carbohydrate Polymers, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.carbpol.2015.12.016
 5. Gonca Alak (September 2010) 'Biogenic amines formation in Atlantic bonito (Sarda sarda) fillets packaged with modified atmosphere and vacuum, wrapped in chitosan and cling film at 4 °C', Eur Food Res Technol, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s00217-010-1354-z
 6. M.E. López-Caballero (March 2005) 'A chitosan–gelatin blend as a coating for fish patties', Food Hydrocolloids, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.foodhyd.2004.06.006
 7. Jiří Šimůnek (April 2012) 'The antimicrobial action of chitosan, low molar mass chitosan, and chitooligosaccharides on human colonic bacteria', Folia Microbiol, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s12223-012-0138-1
 8. J. Mrázek (July 2010) 'PCR-DGGE-based study of fecal microbial stability during the long-term chitosan supplementation of humans', Folia Microbiol, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s12223-010-0057-y
 9. Yuting Zhang (June 2013) 'High-yield production of a chitinase from Aeromonas veronii B565 as a potential feed supplement for warm-water aquaculture', Appl Microbiol Biotechnol, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s00253-013-5023-6
 10. María Elvira López-Caballero (January 2006) 'Effect of natural compounds alternative to commercial antimelanosics on polyphenol oxidase activity and microbial growth in cultured prawns (Marsupenaeus tiger) during chilled storage', Eur Food Res Technol, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s00217-005-0049-3
 11. J. Kopečný (July 2006) 'Effect of gluten-free diet on microbes in the colon', Folia Microbiol, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/bf02931815
 12. Ingrid Koppová (April 2012) 'Intestinal bacterial population of healthy rats during the administration of chitosan and chitooligosaccharides', Folia Microbiol, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s12223-012-0129-2
 13. Maria Hayes (July 2008) 'Mining marine shellfish wastes for bioactive molecules: Chitin and chitosan – Part B: Applications', Biotechnol. J., Wiley-Blackwell - DOI: 10.1002/biot.200800027

 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×