سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 110 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:جریان آب مجازی دانه در چین و تاثیر آن بر منابع آب و امنیت دانه در سال 2010
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:August 2014
شماره صفحات: 255264255-264
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.ecoleng.2014.03.057 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Ecological Engineering »
 4. Virtual water flows of grain within China and its impact on water resource and grain security in 2010

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 54.90.86.231

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Virtual Water Flows Of Grain Within China And Its Impact On Water Resource And Grain Security In 2010


مقاله: جریان آب مجازی دانه در چین و تاثیر آن بر منابع آب و امنیت دانه در سال 2010

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


Virtual water (VW) is a useful tool to help solve water crises, ecological degradation and grain production issues. Research on virtual water flow (VWF) of grain is conducive to quantifying the spatial distribution of grain production and consumption, and highlighting water use, consumption and transfer paths in the process of production and consumption. Based on the analyses of water use and grain yield, consumption, allocation and transfer, this paper calculated VWFs of 31 provincial level administrative units, and compared VWFs among eastern, central and western China, as well as between southern and northern China. The results showed the total amount of VWFs related to grain among the 31 provincial level administrative regions was 113.8Gm3 (green water and blue water; green water: soil water originating from rainfall; blue water: irrigated water abstracted from ground or surface water systems) in 2010, and 45.0Gm3 for blue water. The relatively developed eastern China imported 83.5Gm3 VW from the undeveloped mid-west, and 33.2Gm3 for blue water. Southern China, a water abundant region, imported 77.5Gm3 VW from water-short northern China, and 30.7Gm3 for blue water. VW usually flows from water-poor regions to water-rich regions and from regions with high water use efficiency for grain production to regions with low water use efficiency within China. For the nation, VWFs saved about 57.9Gm3 water in 2010, and 47.9Gm3 for blue water, which means that higher-opportunity-cost blue water was saved more than green water. However, because grain production is a water-intensive and low-income endeavor, VWFs related to grain have placed tremendous pressures on water resources and ecosystems in virtual-water exporting areas, and resulted in negative impacts on development of industry and other sectors. Further, VWFs related to grain have set off a serious threat to food security. Therefore, we suggest charging fees to beneficiaries of VWFs related to grain, and making some economic compensation to exporting areas, thereby promoting the recovery and development of grain production in virtual-water importing areas, and improving the enthusiasm for growing grain and ability for investment in agricultural water-saving technologies in virtual-water exporting areas.


آب مجازی (VW) یک ابزار مفید برای کمک به حل بحران آب، تخریب محیط زیست و مسائل مربوط به تولید غلات است. پژوهش در جریان آب مجازی (VWF) دانه منجر به تعیین کمیت توزیع فضایی از تولید غلات و مصرف، و برجسته سازی مصرف آب، مصرف و مسیرهای انتقال در روند تولید و مصرف است. بر اساس تجزیه و تحلیل مصرف آب و عملکرد دانه، مصرف، تخصیص و انتقال، این مقاله VWFs از واحد های اداری 31 سطح استان و VWFs مقایسه محاسبه در میان شرقی، مرکزی و غربی چین، و همچنین بین جنوب و شمال چین است. نتایج نشان داد که مقدار کل VWFs مربوط به دانه در میان 31 مناطق سطح استان های اداری 113.8Gm3 بود (آب سبز و آب آبی؛ سبز آب: آب خاک نشات گرفته از بارش باران، آب آبی: آب آبی انتزاع از سیستم زمین یا آب های سطحی) در سال 2010، و 45.0Gm3 برای آب آبی رنگ است. نسبتا توسعه یافته شرق چین 83.5Gm3 VW وارداتی از توسعه نیافته اواسط غرب، و 33.2Gm3 برای آب آبی رنگ است. جنوب چین، یک منطقه فراوان آب، 77.5Gm3 VW وارد شده از آب کوتاه شمال چین، و 30.7Gm3 برای آب آبی رنگ است. VW معمولا از مناطق آب فقیر به مناطق غنی از آب و از مناطق با راندمان مصرف آب بالا برای تولید دانه به مناطق با راندمان مصرف آب کم در چین جریان می یابد. برای ملت، VWFs در مورد آب 57.9Gm3 در سال 2010 47.9Gm3 برای آب آبی نجات داد، و، که بدان معنی است که بالاتر هزینه فرصت آب آبی تر از آب سبز نجات یافت. با این حال، به دلیل تولید غلات تلاش آب بر و کم درآمد است، VWFs مربوط به دانه تحت فشارهای شدید بر منابع آب و اکوسیستم در مناطق صادرات مجازی آب قرار داده اند، و منجر به اثرات منفی بر توسعه صنعت و بخش های دیگر. علاوه بر این، VWFs مربوط به دانه تعیین کرده اند یک تهدید جدی برای امنیت غذایی است. بنابراین، ما نشان می دهد هزینه های شارژ به ذینفع از VWFs مربوط به دانه و ساخت برخی از جبران خسارت اقتصادی به مناطق صادرات، در نتیجه ارتقاء بهبود و توسعه تولید دانه در آب مجازی واردات مناطق، و بهبود شور و شوق برای رشد دانه و توانایی برای سرمایه گذاری در فن آوری های کشاورزی آب صرفه جویی در مناطق صادرات مجازی آب است.


كلمات كليدي:

China, Grain security, Virtual water flow, Water footprint, Water resource
چین , امنیت دانه, جریان آب مجازی, آب رد پای, منابع آب


موضوعات:

Environmental Engineering, Management, Monitoring, Policy and Law, Nature and Landscape Conservation[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Wang, Zongzhi, Zhang, Lingling, Zhang, Qing, Wei, Yi-Ming, Wang, Jin-Wei, Ding, Xueli, Mi, Zhifu (2019) 'Optimization of virtual water flow via grain trade within China', Ecological Indicators, Elsevier BV, pp:-
 2. Sun, Shikun, Wang, Yubao, Engel, Bernie A., Wu, Pute (2016) 'Effects of virtual water flow on regional water resources stress: A case study of grain in China', Science of The Total Environment, Elsevier BV, pp:871-879
 3. , (2006) 'Analysis of China's Water Security and Virtual Water Trade', Chinese Journal of Population Resources and Environment, Informa UK Limited, pp:18-23
 4. He, Wei da, Yu, Yi, Li, Dong mei (2011) 'An estimation and evaluation of China's grain security: 2010-2015', International Journal of Intercultural Information Management, Inderscience Publishers, pp:372-0
 5. Chang, Ming-Qi, Fan, Yan-Li (2015) 'Discussion on the Situation of Water Resources Security in China', Energy, Environmental & Sustainable Ecosystem Development, WORLD SCIENTIFIC, pp:0-0
 6. Zhang, Zhuoying , Shi, Minjun , Yang, Hong , Chapagain, Ashok (2011) 'AN INPUT–OUTPUT ANALYSIS OF TRENDS IN VIRTUAL WATER TRADE AND THE IMPACT ON WATER RESOURCES AND USES IN CHINA', Economic Systems Research, Informa UK Limited, pp:431-446
 7. Indraratne, Harith, Hosszú, Gábor (2017) 'Fine-Grained Data Security in Virtual Organizations', Database Technologies, IGI Global, pp:1663-1669
 8. , (2010) 'Calculation of the Virtual Resources Flows Condensed in Grain in Gansu Province', Arid Zone Research, China Science Publishing & Media Ltd., pp:447-452
 9. Zhang, Yan, Shen, Lei, Shi, Min Jun (2013) 'Impact Analysis of Integration of Coal Resources on China's Energy Security', Advanced Materials Research, Trans Tech Publications, pp:1216-1220
 10. Sherwood, Leah (2013) 'RESEARCH ARTICLE: Water Shortage, Food Security, and Virtual Water in China', Env Prac, Cambridge University Press (CUP), pp:253-261

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×