سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 224 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:روش نیمه تجربی برای تخمین بازتاب باند پهن از برف
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):18 (1)
سال انتشار:June 2015
شماره صفحات: 355235-52
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.ejrs.2015.03.005 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. The Egyptian Journal Of Remote Sensing And Space Science »
 4. Spatio-temporal analysis of urban growth from remote sensing data in Bandar Abbas city, Iran

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 52.55.186.225

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Spatio-temporal Analysis Of Urban Growth From Remote Sensing Data In Bandar Abbas City, Iran


مقاله: روش نیمه تجربی برای تخمین بازتاب باند پهن از برف

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


Today, urban growth is a multidimensional spatial and population process in which cities and urban settlements are considered as centers of population focus owing to their specific economic and social features, which form a vital component in the development of human societies. The analysis of urban growth using spatial and attribute data of the past and present, is regarded as one of the basic requirements of urban geographical studies, future planning as well as the establishment of political policies for urban development. Mapping, modeling, and measurements of urban growth can be analyzed using GIS and remote sensing-based statistical models. In the present study, the aerial photos and satellite images of 5 periods, namely (1956–1965, 1965–1975, 1975–1987, 1987–2001, 2001–2012) were used to determine the process of expansion of the urban boundary of Bandar Abbas. Here, in order to identify the process of expanding urban boundaries with time, the circular administrative border of the city of Bandar Abbas, was divided into 32 different geographical directions. Here, Pearson’s Chi-square distribution as well as Shannon’s entropy is used in calculating the degree of freedom and the degree of sprawl for the analysis of growth and development of the cities. In addition to these models, the degree-of-goodness was also used for combining these models in the measurement and determination of urban growth. In this way, it was found that the city of Bandar Abbas has a high degree of freedom and degree of sprawl, and a negative degree of goodness in urban growth. Regardless of the results achieved, the current study indicates the capability of aerial photos and satellite imagery in the effectiveness of spatio-statistical models of urban geographical studies.


امروز، رشد شهری یک فرایند مکانی و جمعیت چند بعدی است که در آن شهرستانها و سکونتگاه های شهری در نظر گرفته به عنوان مراکز تمرکز جمعیت با توجه به ویژگی های اقتصادی و اجتماعی خاص خود را دارند، که شکل یک جزء حیاتی در توسعه جوامع بشری است. تجزیه و تحلیل رشد شهری با استفاده از اطلاعات مکانی و ویژگی از گذشته و حال است، به عنوان یکی از نیازهای اساسی مطالعات شهری جغرافیایی، برنامه ریزی های آینده و همچنین ایجاد سیاست های سیاسی برای توسعه شهری محسوب می شود. نقشه برداری، مدل سازی، اندازه گیری و رشد شهری را می توان با استفاده از GIS و مدل های آماری مبتنی بر سنجش از راه دور قرار گرفت. در مطالعه حاضر، عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای از 5 دوره، یعنی (1956-1965، 1965-1975، 1975-1987، 1987-2001، 2001-2012) را برای تعیین روند گسترش مرز شهری مورد استفاده قرار گرفت بندر عباس. در اینجا، به منظور شناسایی روند گسترش مرزهای شهری با گذشت زمان، مرز اداری دایره از شهرستان بندر عباس، به 32 جهات مختلف جغرافیایی تقسیم شده. در اینجا، توزیع مجذور کای پیرسون و همچنین آنتروپی شانون در محاسبه درجه آزادی و درجه پراکندگی برای تجزیه و تحلیل رشد و توسعه از شهرستانها استفاده می شود. علاوه بر این مدل ها، خوبی درجه همچنین برای ترکیب این مدل در اندازه گیری و تعیین رشد شهری مورد استفاده قرار گرفت. به این ترتیب، مشخص شد که در شهرستان بندرعباس تا به درجه بالایی از آزادی و درجه پراکندگی و درجه منفی خوبی در رشد شهری است. صرف نظر از نتایج به دست آمده، مطالعه حاضر نشان می دهد که قابلیت عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای در اثر از مدل های فضا-آماری مطالعات جغرافیایی شهری است.


كلمات كليدي:

Bandar Abbas , Iran, Spatio-statistical models , Urban sprawl , Bandar Abbas, Iran, Remote sensing, Spatio-statistical models, Urban growth, Urban sprawl
بندر عباس , ایران , مدل های فضا-آماری , پراکندگی شهری , بندرعباس, ایران , سنجش از دور, مدل فضا-آماری, رشد شهری, پراکندگی شهری


موضوعات:

Earth and Planetary Sciences(all)[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. , (2014) 'Six decades of urban growth using remote sensing and GIS in the city of Bandar Abbas, Iran', IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci., IOP Publishing, pp:12007-0
 2. Malik, M. Jahanzeb, van der Velde, Rogier, Vekerdy, Zoltan, Su, Zhongbo, Salman, M. Fahad (2011) 'Semi-empirical approach for estimating broadband albedo of snow', Remote Sensing of Environment, Elsevier BV, pp:2086-2095
 3. Ugur, Mehmet (2017) 'SPATIO-TEMPORAL ANALYSIS OF URBAN EXPANSION USING REMOTE SENSING DATA', 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM2017, Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, Stef92 Technology, pp:0-0
 4. Dadras, Mohsen, Mohd Shafri, Helmi Zulhaidi, Ahmad, Noordin, Pradhan, Biswajeet, Safarpour, Sahabeh (2014) 'Land Use/Cover Change Detection and Urban Sprawl Analysis in Bandar Abbas City, Iran', The Scientific World Journal, Hindawi Publishing Corporation, pp:1-12
 5. Zhang, Zhongnan, Wu, Weili, Huang, Yaochun (2017) 'Effective Spatio-temporal Analysis of Remote Sensing Data', Progress in WWW Research and Development, Springer Berlin Heidelberg, pp:584-589
 6. , (2014) 'Monitoring of shoreline changes using remote sensing (case study: coastal city of Bandar Abbas)', IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci., IOP Publishing, pp:12023-0
 7. , (2005) 'PREVALENCE OF GESTATIONAL DIABETES MELLITUS IN SOUTHERN IRAN (BANDAR ABBAS CITY)', Endocrine Practice, AACE Corp (American Association of Clinical Endocrinologists), pp:313-318
 8. Bhatta, Basudeb (2010) 'Analysis of Urban Growth and Sprawl from Remote Sensing Data', Advances in Geographic Information Science, Springer Berlin Heidelberg, pp:0-0
 9. Masakorala, P.P., Dayawansa, N.D.K. (2015) 'Spatio-temporal Analysis of Urbanization, Urban Growth and Urban Sprawl Since 1976-2011 in Kandy City and Surrounding Area using GIS and Remote Sensing', Bhumi, The Planning Research Journal, Sri Lanka Journals Online (JOL), pp:26-0
 10. , (2012) 'Miocene Crustacea from northern Bandar Abbas, South Iran', Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen, Schweizerbart, pp:221-234

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×