سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 56 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:دوازده سال سابقه افسردگی در اواخر عمر و احساسات پس از خدا
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):22 (11)
سال انتشار:November 2014
شماره صفحات: 127212811272-1281
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.jagp.2013.04.016 ]
شما اینجا هستید:
  1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
  2. Elsevier BV »
  3. The American Journal Of Geriatric Psychiatry »
  4. Twelve-Year History of Late-Life Depression and Subsequent Feelings to God

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 54.90.86.231

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Twelve-Year History Of Late-Life Depression And Subsequent Feelings To God


مقاله: دوازده سال سابقه افسردگی در اواخر عمر و احساسات پس از خدا

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


The purpose of this research was to examine the relationship between attachment to God and identity styles with psychological well-being in married teachers. The research method is descriptive and correlation type. The population of the current study includes all married teachers of Mashhad city in year 2013 who were studying in Farhangian university of Khorasan Razavi. 330 people were selected as the sample by using the simple random sampling method. In the current study, the three Ryff psychological wellbeing, ISI identity styles and Sim and Loh attachment to God questionnaires were used. The data were analyzed in descriptive such as frequency, average, standard deviation and inference statistic like Pearson correlation with SPSS-20 statistic program. The results indicate that attachment to God has a positive significant relationship with psychological well-being and all its 6 dimensions involving self Acceptance, positive Relations with others, autonomy, environmental mastery, purpose in life, and personal growth (P<0/01). Also, the informational identity style has a positive significant relationship with psychological wellbeing and its 6 dimensions (P<0/01). Nevertheless, the normative and avoidant/diffusive identity styles have negative significant relationship with psychological wellbeing and its 6 dimensions (P<0/01).


هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین دلبستگی به خدا و سبک های هویت با سلامت روانی در معلمان در ازدواج کرده بود. روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. جمعیت از مطالعه حاضر شامل همه معلمان متاهل شهرستان مشهد در سال 2013 که در دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی مطالعه شدند. 330 نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در مطالعه حاضر، سه Ryff سلامت روان با سبک های هویت ISI و سیم و لوح دلبستگی به خدا پرسشنامه استفاده شد. داده ها در توصیفی مانند فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و آمار استنباطی مانند همبستگی پیرسون با SPSS-20 برنامه آماری تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که دلبستگی به خدا با سلامت روانی و همه ابعاد آن شامل 6 پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، استقلال، تسلط محیطی، هدف در زندگی و رشد شخصی ارتباط مثبت و معنیدار (P <0/01) . همچنین، سبک هویت اطلاعاتی با سلامت روان و ابعاد آن 6 (P <0/01) رابطه مثبت قابل توجه است. با این وجود، سبک هویت پخش / هنجاری و اجتنابی با سلامت روان و ابعاد آن 6 (P <0/01) رابطه منفی قابل توجه است.


موضوعات:

, Psychiatry and Mental health[ ]

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×