سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 126 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:موبیوس صرف و نحو و پیچیدگی فرمول
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:September 2015
شماره صفحات: 485499485-499
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.tws.2015.05.012 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Thin-Walled Structures »
 4. Probability density functions of SCFs in internally ring-stiffened tubular KT-joints of offshore structures subjected to axial loading

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 52.55.186.225

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Probability Density Functions Of SCFs In Internally Ring-stiffened Tubular KT-joints Of Offshore Structures Subjected To Axial Loading


مقاله: موبیوس صرف و نحو و پیچیدگی فرمول

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


The stress concentration factor (SCF) which is one of the critical parameters in the fatigue reliability analysis of tubular joints exhibits considerable scatter calling for greater emphasis in the accurate derivation of the probability functions governing the SCFs. As far as the authors can tell, no comprehensive research has been carried out on the probability distribution of SCFs especially in stiffened tubular joints commonly found in offshore structures. What has been used so far as the probability distribution of SCFs in the reliability analysis of this type of joints is mainly based on assumptions and limited observations, especially in terms of distribution parameters. In the present research, data extracted from the finite element analysis of 108 models, verified against test results obtained from the experimental investigation, were used to propose probability distribution models for SCFs in internally ring-stiffened tubular KT-joints subjected to axial loads. Based on a parametric study, a set of sample databases was prepared for the maximum central- and outer-brace SCFs; and density histograms were generated for these samples. Nine different probability density functions (PDFs) were fitted to these histograms. The maximum likelihood method was used to determine the parameters of fitted distributions. In each case, using a developed computer code, the chi-squared and Kolmogorov–Smirnov tests were applied to evaluate the goodness of fit. Finally, the best-fitted distributions were selected and after substituting the values of estimated parameters for each distribution, three fully defined PDFs were proposed for the maximum weld-toe SCFs of central brace, compressive outer brace, and tensile outer brace in internally ring-stiffened tubular KT-joints subjected to axial loads.


فاکتور تمرکز تنش (SCF) است که یکی از پارامترهای مهم در تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان خستگی مفاصل لوله نمایشگاه پراکنده قابل توجهی خواستار تاکید بیشتر در اشتقاق دقیق از توابع احتمال حاکم بر SCF ها. تا آنجا که به نویسندگان می توانم بگویم، هیچ تحقیقی جامع شده است بر روی توزیع احتمال SCF ها به خصوص در مفاصل لوله سختگیری معمولا در سازه های دریایی یافت انجام شده است. چه استفاده شده است تا آنجا که توزیع احتمال SCF ها در تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان از این نوع مفاصل است که عمدتا در مفروضات و مشاهدات محدود بر اساس، به خصوص از نظر پارامترهای توزیع. در پژوهش حاضر، اطلاعات استخراج شده از تجزیه و تحلیل المان محدود از 108 مدل، تایید در برابر نتایج آزمون به دست آمده از این تحقیقات تجربی، به پیشنهاد مدل توزیع احتمال برای SCF ها در داخل حلقه سختگیری لوله KT-مفاصل در معرض بارهای محوری مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس یک مطالعه پارامتری، مجموعه ای از پایگاه داده های نمونه برای حداکثر مرکزی و بیرونی-بریس SCF ها آماده شد. و هیستوگرام تراکم برای این نمونه تولید شد. نه تابع چگالی احتمال های مختلف (فایلهای PDF) به این نمودار هیستوگرام برازش داده شد. برای تعیین پارامترهای توزیع نصب شده به روش حداکثر احتمال استفاده شد. در هر مورد، با استفاده از یک کد کامپیوتری توسعه یافته، مجذور مربع و Kolmogorov-Smirnov بررسی برازش استفاده شد. در نهایت، توزیع بهترین برازش انتخاب شدند و پس از جایگزینی مقادیر پارامترهای برآورد شده برای هر توزیع، سه فایلهای PDF به طور کامل تعریف شده برای حداکثر SCF ها جوش تابستانی بریس مرکزی، بند بیرونی فشاری، کششی بند بیرونی در داخل مطرح شد ring- سختگیری لوله KT-مفاصل به بارهای محوری قرار گیرد.


كلمات كليدي:

Chi-squared goodness-of-fit test , Fatigue reliability , Kolmogorov–Smirnov test, Probability density function (PDF) , Ring-stiffened tubular KT-joint , Stress concentration factor (SCF) , Chi-squared goodness-of-fit test, Fatigue reliability, Kolmogorov–Smirnov test, Offshore structure, Probability density function (PDF), Ring-stiffened tubular KT-joint, Stress concentration factor (SCF)
فاکتور تمرکز تنش (SCF) , , تابع چگالی احتمال (PDF) , تابع چگالی احتمال (PDF) , آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ساختار سازه های دریایی , قابلیت اطمینان خستگی , تابع چگالی احتمال (PDF) , | آزمون کولموگروف-اسمیرنف ساختار فلات قاره, Kolmogorov–Smirnov test, آزمون مجذور کای خوبی برازش, فاکتور تمرکز تنش (SCF), قابلیت اطمینان خستگی, حلقه سختگیری KT-مشترک لوله


موضوعات:

Mechanical Engineering, Civil and Structural Engineering, Building and Construction[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Ahmadi, Hamid (2016) 'A probability distribution model for SCFs in internally ring-stiffened tubular KT-joints of offshore structures subjected to out-of-plane bending loads', Ocean Engineering, Elsevier BV, pp:184-199
 2. , (2016) 'A probability distribution model for SCFs in internally ring-stiffened tubular KT-joints of offshore structures subjected to out-of-plane bending loads', Ocean Engineering, Elsevier BV, pp:184-199
 3. Wang, Suijie (2015) 'Möbius conjugation and convolution formulae', Journal of Combinatorial Theory, Series B, Elsevier BV, pp:117-131
 4. , (2016) 'Strength of internally ring-stiffened tubular DT-joints subjected to brace axial loading', Journal of Constructional Steel Research, Elsevier BV, pp:88-94
 5. Yang, Kai, Zhu, Lei, Bai, Yu, Sun, Hailin, Wang, Miao (2018) 'Strength of external-ring-stiffened tubular X-joints subjected to brace axial compressive loading', Thin-Walled Structures, Elsevier BV, pp:-
 6. Lee, M. M. K., Llewelyn-Parry, A. (2004) 'Offshore Tubular T-Joints Reinforced with Internal Plain Annular Ring Stiffeners', Journal of Structural Engineering, American Society of Civil Engineers (ASCE), pp:942-951
 7. Ramachandra Murthy, D. S., Madhava Rao, A. G., Gandhi, P., Pant, P. K. (1992) 'Structural Efficiency of Internally Ring‐Stiffened Steel Tubular Joints', Journal of Structural Engineering, American Society of Civil Engineers (ASCE), pp:3016-3035
 8. Lee, M.M.K, Llewelyn-Parry, A (1999) 'Strength of ring-stiffened tubular T-joints in offshore structures—', Journal of Constructional Steel Research, Elsevier BV, pp:239-264
 9. Ahmadi, Hamid, Lotfollahi-Yaghin, Mohammad Ali, Yong-Bo, Shao, Aminfar, Mohammad H. (2012) 'Parametric study and formulation of outer-brace geometric stress concentration factors in internally ring-stiffened tubular KT-joints of offshore structures', Applied Ocean Research, Elsevier BV, pp:74-91
 10. Shiyekar, M. R., Kalani, M., Belkune, R. M. (1983) 'Stresses in Stiffened Tubular T Joint of an Offshore Structure', Journal of Energy Resources Technology, ASME International, pp:177-0

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×