سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 87 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:تجزیه و تحلیل چند مرحله از امور مالی پایداری عمومی
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:September 2015
شماره صفحات: 363369363-369
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.chemosphere.2015.04.097 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Chemosphere »
 4. Assessment of radiological risk for marine biota and human consumers of seafood in the coast of Qingdao, China

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 34.230.84.215

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Assessment Of Radiological Risk For Marine Biota And Human Consumers Of Seafood In The Coast Of Qingdao, China


مقاله: تجزیه و تحلیل چند مرحله از امور مالی پایداری عمومی

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


This paper reports the levels of 226Ra, 232Th, 40K and 137Cs in the edible parts of 11 different marine species collected from the Qingdao coast of China. The activities of 226Ra, 232Th and 40K ranged from 0.08±0.03 to 1.65±0.60Bqkg−1 w.w., 0.09±0.02 to 1.44±0.10Bqkg−1 w.w., 26.89±1.25 to 219.25±5.61Bqkg−1 w.w., respectively. Artificial 137Cs was undetectable or close to the detection limit in the biota sampled. To link radioactivity to possible impact on health, we calculated radiation doses to both the marine biota and human beings. We showed that doses in all cases were dominated by naturally occurring 40K and that 137Cs doses were negligible compared with 40K-derived doses. The total doses to marine biota ranged between 16.55 and 62.41nGyh−1 among different biota species, which were below the benchmark level of aquatic organism. The committed effective dose to humans through seafood consumption varied from 10.55 to 36.17μSvy−1, and the associated lifetime cancer risks ranged from 5.93E−05 to 9.49E−05 for different age and gender groups. Both the dose and cancer risk to humans were at the acceptable range. Despite the significant amount of radionuclides released as a result of the Fukushima accident, their impact on the seafood in Qingdao coast appears to be negligible based on our measurements of concentrations of radionuclide activity and internal dose estimates.


این مقاله گزارش سطح 226Ra، 232Th، 40K و 137Cs در بخش های خوراکی از 11 گونه مختلف دریایی جمع آوری شده از سواحل چینگدائو از چین است. فعالیت های 226Ra، 232Th و 40K در بازه زمانی از 0.08 ± 0.03-1.65 ± 0.60Bqkg-1 WW، 0.02 ± 0.09 به 1.44 ± 0.10Bqkg-1 WW، 1.25 ± 26.89 به 219،25 ± 5.61Bqkg-1 WW بود. 137Cs مصنوعی غیر قابل کشف و یا نزدیک به حد تشخیص در زیاگان نمونه بود. برای ارتباط و لینک رادیواکتیویته به تاثیر احتمالی بر سالمت، ما دوز تابش به هر دو زیاگان دریایی و انسان محاسبه می شود. ما نشان داد که دوزهای در تمام موارد توسط به طور طبیعی رخ 40K و دوز 137Cs در مقایسه با دوز-40K به دست آمده قابل اغماض بود میانهی میدان بود. کل دوز به زیاگان دریایی بین 16.55 و 62.41nGyh-1 در میان گونه های زیاگان های مختلف، که در زیر سطح معیار ارگانیسم های آبی بودند در بازه زمانی. متعهد دوز موثر به انسان از طریق مصرف غذاهای دریایی از 10.55 به 36.17μSvy-1 متغیر بود، و همراه خطر سرطان طول عمر در بازه زمانی از 5.93E-05 به 9.49E-05 برای گروه های سنی و جنسی متفاوت است. هر دو دوز و خطر ابتلا به سرطان به انسان در محدوده قابل قبول بودند. با وجود مقدار قابل توجهی از پرتوزا به عنوان یک نتیجه از حادثه فوکوشیما منتشر شد، تاثیر آنها بر غذاهای دریایی در سواحل چینگدائو به نظر می رسد قابل اغماض بر اساس اندازه گیری های ما از غلظت فعالیت رادیونوکلئید و برآورد دوز داخلی.


كلمات كليدي:

Dose , Radiological risk, Activity concentration, Dose, Radiological risk, Radionuclide, Seafood
دوز , معرض خطر رادیولوژی , غلظت فعالیت, دوز, خطر رادیولوژی , رادیونوکلئید, غذاهای دریایی


موضوعات:

Chemistry(all), Environmental Chemistry, General Medicine[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Afonso, António, Rault, Christophe (2015) 'Multi-step analysis of public finances sustainability', Economic Modelling, Elsevier BV, pp:199-209
 2. (2015) 'Radiological Risk Assessment to Marine Biota Along Manora Channel Karachi Coast Pakistan', Iranica Journal OF Energy & Environment, International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI), pp:0-0
 3. Fisher, N. S., Beaugelin-Seiller, K., Hinton, T. G., Baumann, Z., Madigan, D. J., Garnier-Laplace, J. (2013) 'Evaluation of radiation doses and associated risk from the Fukushima nuclear accident to marine biota and human consumers of seafood', Proceedings of the National Academy of Sciences, Proceedings of the National Academy of Sciences, pp:10670-10675
 4. Ram, Jiwat, Ronggui, Ding , Yang, Hong (2017) 'Investigating the Implication of Big Data Analytics on Consumer Finance in China', Computer Science & Information Technology (CS & IT), Academy & Industry Research Collaboration Center (AIRCC), pp:0-0
 5. Stuchal, Leah D., Charles-Ayinde, Makyba K. S., Kane, Andrew S., Kozuch, Marianne, Roberts, Stephen M. (2019) 'Probabilistic risk assessment for high-end consumers of seafood on the northeastern Gulf coast', Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology, Springer Nature, pp:-
 6. Ram, Jiwat, Yang, Hong (2017) 'Examining Impacts of Big Data Analytics on Consumer Finance : A Case of China', International Journal of Managing Information Technology, Academy and Industry Research Collaboration Center (AIRCC), pp:13-22
 7. Vives i Batlle, J., Wilson, R.C., Watts, S.J., Jones, S.R., McDonald, P., Vives-Lynch, S. (2008) 'Dynamic model for the assessment of radiological exposure to marine biota', Journal of Environmental Radioactivity, Elsevier BV, pp:1711-1730
 8. Vives i Batlle, J., Wilson, R.C., Watts, S.J., Jones, S.R., McDonald, P., Vives-Lynch, S. (2008) 'Dynamic model for the assessment of radiological exposure to marine biota', Journal of Environmental Radioactivity, Elsevier BV, pp:1711-1730
 9. (2008) 'Public Finance in China', World Bank, pp:0-0
 10. Jing-wen, Ma , Wei-ci, Tan (1984) 'Screening for antimicrobial activities in marine algae from the Qingdao coast, China', Hydrobiologia, Springer Science + Business Media, pp:517-520

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×