سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 126 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:خصوصیات عدم قطعیت ساختمان تجزیه و تحلیل Emergy (BEmA)
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:October 2015
شماره صفحات: 538558538-558
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.buildenv.2015.05.007 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Building And Environment »
 4. Uncertainty characterization of building emergy analysis (BEmA)

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 54.226.73.255

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Uncertainty Characterization Of Building Emergy Analysis (BEmA)


مقاله: خصوصیات عدم قطعیت ساختمان تجزیه و تحلیل emergy (BEmA)

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


In this article, the authors quantify uncertainty of the building emergy analysis (BEmA). The emergy accounting considers environmental sources from the most fundamental context: the sun and the geobiosphere. However, due to the variety of large-scale parameters, BEmA suffers from lack of assurance in estimation. Accordingly, a source and quantity of uncertainty need to be clarified for its wide practical use. For this purpose, uncertainty of the major BEmA parameters, i.e., unit emergy values (UEVs) of the primary construction materials, life time of assemblies, and weight of the used materials, have been analyzed through a case study―a typical single-family house in Pennsylvania, United States. Data collected from all available literature was sampled to implement two uncertainty analysis methods: Monte Carlo simulation (MCS) and Fuzzy logic. The experiments were conducted with the following two ways: (1) we assumed that that empirical distributions of all the parameters fit into the normal distribution. The propagation of uncertainty was tested by MCS with hyper-cube sampling. (2) Fuzzy logic was employed to estimate distributions of actural values, because, in the reality, replacement intervals of building components and operational energy use tend to be subject to the building occupants’ contingent decisions or subjective judgments. In this case, data cannot be described by a steady-state normal distribution.The experimental findings showed that Monte Carlo simulation gave the mean of 9.57 × 1013 sej/m2yr with the standard deviation of 3.73 × 1013 sej/m2yr. Meanwhile, Monte Carlo simulation coupled with the Fuzzy logic reduced variability, thereby resulting in the mean of 8.42 × 1013 sej/m2yr and the standard deviation of 0.94 × 1013 sej/m2yr. Above two results were compared to each other through the KS (Kolmogorov–Smirnov) fitness test and the baseline of a point-estimate (7.66 × 1013 sej/m2yr). Sensitivity analysis as a post processing examined the ranked contribution level of each parameter. As a result, it became clear that specific emergy values of the large amount inputs such as electricity and concrete block are the most influential variables to BEmA.


در این مقاله، نویسندگان کمی عدم قطعیت از تجزیه و تحلیل ساختمان emergy (BEmA). خورشید و geobiosphere: حسابداری emergy منابع زیست محیطی از زمینه اساسی ترین داند. با این حال، با توجه به تنوع پارامترهای مقیاس بزرگ، BEmA از عدم اطمینان در برآورد رنج می برد. بر این اساس، یک منبع و مقدار عدم قطعیت باید برای استفاده عملی گسترده ای آن روشن شود. برای این منظور، عدم اطمینان از پارامترهای BEmA، یعنی، ارزش واحد emergy عمده (UEVs) از مواد اولیه ساخت و ساز، طول عمر مجامع و وزن از مواد استفاده می شود، از طریق یک مطالعه موردی-خانواده نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است خانه ای در پنسیلوانیا، ایالات متحده است. شبیه سازی مونت کارلو (MCS) و منطق فازی: اطلاعات جمع آوری شده از تمام منابع موجود برای اجرای دو روش تجزیه و تحلیل عدم قطعیت نمونه شد. این آزمایش با دو روش زیر انجام شد: (1) ما فرض است که توزیع تجربی تمام پارامترها به توزیع نرمال مناسب است. انتشار عدم قطعیت توسط MCS با روش بیش از حد مکعب مورد آزمایش قرار گرفت. (2) منطق فازی برای تخمین توزیع ارزش actural، چرا که، در واقع، فواصل تعویض قطعات ساخت و ساز و استفاده از انرژی های عملیاتی تمایل به موضوع را به تصمیم گیری های احتمالی ساکنان ساختمان یا قضاوت ذهنی استفاده شد. در این مورد، داده ها را نمی توان با یک distribution.The عادی حالت پایدار یافته تجربی نشان داد که شبیه سازی مونت کارلو میانگین 9.57 × 1013 sej / m2yr با انحراف معیار 3.73 × 1013 sej / m2yr به توصیف شده است. در همین حال، شبیه سازی مونت کارلو همراه با منطق فازی کاهش تنوع، در نتیجه در میانگین 8.42 × 1013 sej / m2yr و انحراف استاندارد 0.94 × 1013 sej / m2yr نتیجه. بالا دو نتیجه به یکدیگر از طریق KS (کولموگروف-اسمیرنوف) آزمون تناسب اندام و قبل از شروع یک نقطه برآورد (7.66 × 1013 sej / m2yr) مقایسه شد. تجزیه و تحلیل حساسیت به عنوان یک پردازش پست مورد بررسی قرار سطح سهم رتبه هر پارامتر. در نتیجه، مشخص شد که ارزش emergy خاص از ورودی مقدار زیادی مانند برق و بلوک های بتنی متغیرهای تاثیر گذار ترین به BEmA می باشد.


كلمات كليدي:

Emergy synthesis , Fuzzy logic, Uncertainty analysis , Building emergy analysis, Emergy synthesis, Fuzzy logic, Monte Carlo simulation, Uncertainty analysis
سنتز Emergy , منطق فازی , تجزیه و تحلیل عدم قطعیت , ساختمان تجزیه و تحلیل emergy, سنتز Emergy, منطق فازی , شبیه سازی مونت کارلو, تجزیه و تحلیل عدم قطعیت


موضوعات:

Geography, Planning and Development, Environmental Engineering, Civil and Structural Engineering, Building and Construction[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Ingwersen, Wesley W. (2010) 'Uncertainty characterization for emergy values', Ecological Modelling, Elsevier BV, pp:445-452
 2. Ingwersen, Wesley W. (2010) 'Uncertainty characterization for emergy values', Ecological Modelling, Elsevier BV, pp:445-452
 3. Lou, Helen H. , Kulkarni, M. A. , Singh, A. , Huang, Yinlun L. (2003) 'A game theory based approach for emergy analysis of industrial ecosystem under uncertainty', Clean Techn Environ Policy, Springer Science + Business Media, pp:0-0
 4. Pulselli, F. M., Pulselli, R. M., Simoncini, E. (2006) 'Environmental accounting of buildings: outcomes from the emergy analysis', The Sustainable City IV: Urban Regeneration and Sustainability, WITPRESS LTD., pp:0-0
 5. Pomponi, Francesco, D'Amico, Bernardino, Moncaster, Alice (2017) 'A Method to Facilitate Uncertainty Analysis in LCAs of Buildings', Energies, MDPI AG, pp:524-0
 6. Crespo, L, Kenny, S, Giesy, D (2011) 'Uncertainty analysis via failure domain characterization', Advances in Safety, Reliability and Risk Management, CRC Press, pp:2205-2212
 7. Crespo, L, Muñoz, C, Narkawicz, A, Kenny, S, Giesy, D (2011) 'Uncertainty analysis via failure domain characterization', Advances in Safety, Reliability and Risk Management, CRC Press, pp:1153-1160
 8. Lin, Bingqing, Yu, Bei (2017) 'Smart building uncertainty analysis via adaptive Lasso', IET Cyber-Physical Systems: Theory & Applications, Institution of Engineering and Technology (IET), pp:0-0
 9. (2004) 'VII. Emergy analysis', Ecological Modelling, Elsevier BV, pp:199-0
 10. (2004) 'VII. Emergy analysis', Ecological Modelling, Elsevier BV, pp:199-0

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×