سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 98 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:ساز و کار تاثیر چک کردن بدن در پرخوری انجمن
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:1 November 2015
شماره صفحات: 9810498-104
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.talanta.2015.05.077 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Talanta »
 4. In situ metathesis reaction combined with liquid-phase microextraction based on the solidification of sedimentary ionic liquids for the determination of pyrethroid insecticides in water samples

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 34.230.84.215

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

In Situ Metathesis Reaction Combined With Liquid-phase Microextraction Based On The Solidification Of Sedimentary Ionic Liquids For The Determination Of Pyrethroid Insecticides In Water Samples


مقاله: ساز و کار تاثیر چک کردن بدن در پرخوری انجمن

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


A novel dispersion liquid–liquid microextraction method based on the solidification of sedimentary ionic liquids (SSIL-DLLME), in which an in situ metathesis reaction forms an ionic liquid (IL) extraction phase, was developed to determine four pyrethroid insecticides (i.e., permethrin, cyhalothrin, fenpropathrin, and transfluthrin) in water followed by separation using high-performance liquid chromatography. In the developed method, in situ DLLME was used to enhance the extraction efficiency and yield. After centrifugation, the extraction solvent, tributyldodecylphosphonium hexafluorophosphate ([P44412][PF6]), was easily collected by solidification in the bottom of the tube. The effects of various experimental parameters, the quantity of tributyldodecylphosphonium bromide ([P44412]Br), the molar ratio of [P44412]Br to potassium hexafluorophosphate (KPF6), the ionic strength, the temperature of the sample solution, and the centrifugation time, were optimized using a Plackett–Burman design to identify the significant factors that affected the extraction efficiency. These significant factors were then optimized using a central composite design. Under the optimized conditions, the recoveries of the four pyrethroid insecticides at four spiked levels ranged from 87.1% to 101.7%, with relative standard deviations (RSDs) ranging from 0.1% to 5.5%. At concentration levels between 1 and 500µg/L, good linearity was obtained, with coefficients of determination greater than 0.9995. The limits of detection (LODs) for the four pyrethroid insecticides were in the range of 0.71–1.54µg/L. The developed method was then successfully used for the determination of pyrethroid insecticides in environmental samples.


پراکندگی رمان میکرو استخراج مایع مایع روش بر اساس انجماد مایعات یونی رسوبی (SSIL-DLLME)، که در آن یک در واکنش قلب و تحریف درجا یک محلول یونی (IL) فاز استخراج به شکل، برای تعیین چهار حشره کش های Pyrethroid توسعه داده شد (به عنوان مثال، پرمترین ، cyhalothrin، fenpropathrin و transfluthrin) در آب پس از جدایی با استفاده از کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا. در روش توسعه یافته، در محل DLLME به منظور افزایش بازده استخراج و عملکرد مورد استفاده قرار گرفت. پس از سانتریفوژ، حلال استخراج، hexafluorophosphate tributyldodecylphosphonium ([P44412] [PF6])، به راحتی توسط انجماد در پایین لوله جمع آوری شد. اثرات پارامترهای مختلف تجربی، مقدار tributyldodecylphosphonium بروماید ([P44412] BR)، نسبت مولی [P44412] BR به hexafluorophosphate پتاسیم (KPF6)، قدرت یونی، دمای محلول نمونه، و در زمان و سانتریفوژ، با استفاده از طرح Plackett-برمن برای شناسایی عوامل قابل توجه است که بازده استخراج تحت تاثیر قرار بهینه سازی شد. این عوامل قابل توجهی پس از آن با استفاده از طرح مرکب مرکزی بهینه سازی شد. تحت شرایط بهینه سازی، بهبود از چهار حشره کش های Pyrethroid در چهار سطح مشخصی در بازه زمانی از 87.1٪ تا 101.7 درصد، با انحراف استاندارد نسبی (RSDs) اعم از 0.1٪ به 5.5٪. در سطوح غلظت بین 1 و 500μg / L، خطی بودن خوب است، با ضرایب تعیین بزرگتر از 0.9995 به دست آمد. محدودیت های تشخیص (LODs) برای چهار حشره کش های Pyrethroid در محدوده 0.71-1.54μg / L بودند. روش ابداع و سپس با موفقیت برای تعیین حشره کش های Pyrethroid در نمونه های زیست محیطی مورد استفاده قرار گرفت.


كلمات كليدي:

In situ metathesis , Pyrethroid insecticides , Solidification of sedimentary ionic liquids , Central composite design, Dispersion liquid–liquid microextraction, High performance liquid chromatography, In situ metathesis, Pyrethroid insecticides, Solidification of sedimentary ionic liquids
در قلب درجا , حشره کش های Pyrethroid , انجماد مایعات یونی رسوبی , در قلب و تحریف درجا , حشره کش های Pyrethroid, High performance liquid chromatography, کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا پراکندگی مایع مایع میکرو استخراج, انجماد مایعات یونی رسوبی, | طراحی کامپوزیت مرکزی


موضوعات:

Chemistry(all)[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Zhou, Qingxiang, Zhang, Xiaoguo, Xie, Guohong (2011) 'Preconcentration and determination of pyrethroid insecticides in water with ionic liquid dispersive liquid-phase microextraction in combination with high performance liquid chromatography', Anal. Methods, Royal Society of Chemistry (RSC), pp:356-361
 2. Zhang, Jiaheng, Liang, Zhe, Li, Songqing, Li, Yubo, Peng, Bing, Zhou, Wenfeng, Gao, Haixiang (2012) 'In-situ metathesis reaction combined with ultrasound-assisted ionic liquid dispersive liquid–liquid microextraction method for the determination of phenylurea pesticides in water samples', Talanta, Elsevier BV, pp:145-151
 3. Wang, Huazi, Hu, Lu, Li, Wanzhen, Yang, Xiaoling, Lu, Runhua, Zhang, Sanbing, Zhou, Wenfeng, Gao, Haixiang, Li, Jing (2017) 'In-syringe dispersive liquid-liquid microextraction based on the solidification of ionic liquids for the determination of benzoylurea insecticides in water and tea beverage samples', Talanta, Elsevier BV, pp:625-633
 4. San Román, I., Alonso, M.L., Bartolomé, L., Alonso, R.M. (2012) 'Hollow fibre-based liquid-phase microextraction technique combined with gas chromatography–mass spectrometry for the determination of pyrethroid insecticides in water samples', Talanta, Elsevier BV, pp:246-253
 5. San Román, I., Alonso, M.L., Bartolomé, L., Alonso, R.M. (2012) 'Hollow fibre-based liquid-phase microextraction technique combined with gas chromatography–mass spectrometry for the determination of pyrethroid insecticides in water samples', Talanta, Elsevier BV, pp:246-253
 6. Qian, Heng, Hu, Lu, Liu, Chaoran, Wang, Huazi, Gao, Haixiang, Zhou, Wenfeng (2018) 'Determination of four pyrethroid insecticides in water samples through membrane emulsification-assisted liquid–liquid microextraction based on solidification of floating organic droplets', Journal of Chromatography A, Elsevier BV, pp:-
 7. , (2014) 'Microwave-assisted liquid-liquid microextraction based on solidification of ionic liquid for the determination of sulfonamides in environmental water samples', J. Sep. Science, Wiley-Blackwell, pp:3533-3538
 8. Liu, Yu, Zhao, Ercheng, Zhu, Wentao, Gao, Haixiang, Zhou, Zhiqiang (2009) 'Determination of four heterocyclic insecticides by ionic liquid dispersive liquid–liquid microextraction in water samples', Journal of Chromatography A, Elsevier BV, pp:885-891
 9. Zhou, Qingxiang, Zhang, Xiaoguo, Xie, Guohong (2011) 'Simultaneous analysis of phthalate esters and pyrethroid insecticides in water samples by temperature-controlled ionic liquid dispersive liquid-phase microextraction combined with high-performance liquid chromatography', Analytical Methods, Royal Society of Chemistry (RSC), pp:1815-0
 10. Stanisz, Ewa, Zgoła-Grześkowiak, Agnieszka (2013) 'In situ metathesis ionic liquid formation dispersive liquid–liquid microextraction for copper determination in water samples by electrothermal atomic absorption spectrometry', Talanta, Elsevier BV, pp:178-183

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×