اطلاعات و مشخصات مقاله

explorer icon لينك‌ها

[ بازگشت | جستجو | فهرست ژورنالها ]

info icon اطلاعات مقاله

[ 127 بار مشاهده چكيده ]

عنوان مقاله: توجیه استفاده ethnopharmacological از Alternanthera sessilis: یک گیاه دارویی محلی پاکستان به مدیریت اسهال، آسم و پرفشاری خون
ناشر: Elsevier BV
ژورنال
دوره (شماره): ()
سال انتشار: 22 April 2016
شماره صفحات: 110 121 110-121
نشانگر دیجیتالی شیء: [ 10.1016/j.jep.2016.02.017 ]

report icon نمايش خلاصه مقاله

Rationalizing ethnopharmacological uses of Alternanthera sessilis: A folk medicinal plant of Pakistan to manage diarrhea, asthma and hypertension


مقاله: توجیه استفاده ethnopharmacological از Alternanthera sessilis: یک گیاه دارویی محلی پاکستان به مدیریت اسهال، آسم و پرفشاری خون

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


Ethnopharmacological relevanceTribal herbal practitioners of Pakistan use Alternanthera sessilis (Amaranthaceae) to treat diarrhea, asthma and hypertension. ObjectiveThe current study was conducted to provide mechanistic basis for anti-spasmodic, anti- asthmatic and anti-hypertensive use of Alternanthera sessilis. Materials and methodsThe crude ethanolic extract of Alternanthera sessilis (As.Cr) and its fractions were tested in- vitro on isolated rabbit tissue preparations (i.e., jejunum, trachea, and aorta) and in-vivo in ketamin-diazepam anaesthetized normotensive rats.The responses were recorded using isotonic and isometric transducers coupled with Power Lab data acquisition system. ResultsOn isolated rabbit jejunum preparations, As.Cr exerted concentration-dependent (0.01–1.0mg/ml) spasmolytic effect and caused relaxation of K+(80mM)-induced spastic contractions. Furthermore, there was non-parallel shift in Ca++concentration response curves (CRCs) towards right at tissue bath concentrations of 0.1 and 0.3mg/ml. On isolated rabbit trachea, it relaxed carbachol (1μM)- and K+(80mM)-induced contractions at respective tissue bath concentrations of 5.0 and 1.0mg/ml. On isolated rabbit aorta, it also demonstrated relaxant effect on phenylephrine (1μM)- and K+(80mM)-induced contractions at tissue bath concentrations of 5.0 and 3.0mg/ml respectively. These findings were found to be comparable with verapamil, a reference Ca++channel blocker (CCB). The solvent-solvents fractionation revealed domination of spasmolytic effects in dichloromethane fraction as compared to aqueous fraction. Intravenous administration of As.Cr decreased mean arterial blood pressure, systolic blood pressure and diastolic blood pressure of ketamine-diazepam anaesthetized normotensive albino rats dose-dependently, at dose range of 1–10mg/kg. ConclusionOur results reflected presence of Ca++ channel blocking (CCB) activity in As.Cr, thus rationalizing medicinal use of Alternanthera sessilis in diarrhea, asthma and hypertension.


Ethnopharmacological پزشکان گیاهی relevanceTribal پاکستان استفاده Alternanthera sessilis (تاج خروس) برای درمان اسهال، آسم و فشار خون بالا. ObjectiveThe مطالعه حاضر به ارائه اساس مکانیسم برای ضد اسپاسم، استفاده از آسم و ضد فشار خون بالا ضد sessilis Alternanthera انجام شد. مواد و methodsThe عصاره خام اتانولی Alternanthera sessilis (As.Cr) و کسری آن مورد آزمایش قرار گرفتند ی آزمایشگاهی بر روی آماده سازی جدا شده خرگوش بافت (به عنوان مثال، ژژنوم، نای، و آئورت) و in-vivo در کتامین-دیازپام بیهوش rats.The فشار خون طبیعی پاسخ با استفاده از ترانسفورماتور ایزوتونیک و ایزومتریک همراه با آزمایشگاه برق سیستم اکتساب داده ها ثبت شد. ResultsOn جدا شده خرگوش آماده سازی ژژنوم، As.Cr اعمال (0.01-1.0mg / میلی لیتر) اثر ضد اسپاسم وابسته به غلظت و باعث آرامش K + (80MM) ناشی از انقباضات اسپاستیک. علاوه بر این، تغییر غیر موازی در منحنی پاسخ غلظت Ca (CRCS) به سمت راست در غلظت حمام بافت 0.1 و 0.3mg / میلی لیتر است. در نای جدا شده خرگوش، آن کارباکول آرام (1μM) - و K (80MM) انقباضات القا در غلظت حمام بافت مربوطه از 5.0 و 1.0mg / میلی لیتر. در آئورت جدا شده خرگوش، آن را نیز در اثر شل فنیل افرین (1μM) نشان داد - و K (80MM) انقباضات القا در غلظت حمام بافت 5.0 و 3.0mg / میلی لیتر بود. این یافته قابل مقایسه با وراپامیل پیدا شد، یک مرجع Ca و مسدود کننده کانال (CCB). جز به جز کردن حلال حلال سلطه، اثر ضد اسپاسم در کسری دی کلرومتان نشان داد در مقایسه با بخش های آبی. تزریق داخل وریدی As.Cr کاهش فشار خون متوسط ​​شریانی، فشار خون سیستولیک و فشار خون دیاستولیک کتامین دیازپام موش فشار خون طبیعی بیهوش وابسته به دوز، در محدوده دوز کیلوگرم 1-10mg /. نتایج بحث ونتیجه گیری: بازتاب حضور Ca و کانال مسدود کردن (CCB) فعالیت در As.Cr، در نتیجه توجیه استفاده دارویی از sessilis Alternanthera در اسهال، آسم و فشار خون بالا.


كلمات كليدي:

Anti-asthmatic , Anti-hypertensive , Anti-spasmodic , Diastolic blood pressure, Systolic blood pressure , Alternanthera sessilis
ضد آسم , ضد فشار خون بالا , ضد اسپاسم , فشار خون دیاستولیک , فشار خون سیستولیک , Alternanthera sessilis


ثبت بازبینی برای این مقاله
ثبت ترجمه خلاصه مقاله

[ ]

 

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 54.91.16.95

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

معرفی مقاله به دوستان:

اعلام علاقه‌مندی در شبکه Google+
اعلام علاقه‌مندی در شبکه LinkedIn

delicious icon digg icon facebook icon google icon linkedin icon redirect icon stumbleupon icon twitter icon
برگشت به بالا