سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 66 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:سینتیک حذف کروم از پساب و آب روند الکترونیکی توسط یون رزین های تبادل: 1200H، 1500H و IRN97H
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):102 (2-3)
سال انتشار:August 2003
شماره صفحات: 257275257-275
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/s0304-3894(03)00209-7 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Journal Of Hazardous Materials »
 4. Kinetics of removal of chromium from water and electronic process wastewater by ion exchange resins: 1200H, 1500H and IRN97H

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 18.207.134.98

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Kinetics Of Removal Of Chromium From Water And Electronic Process Wastewater By Ion Exchange Resins: 1200H, 1500H And IRN97H


مقاله: سینتیک حذف کروم از پساب و آب روند الکترونیکی توسط یون رزین های تبادل: 1200H، 1500H و IRN97H

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


The removal of chromium from aqueous solution by an ion exchange resin is described. Ion exchange resins 1200H, 1500H and IRN97H show a remarkable increase in sorption capacity for chromium, compared to other adsorbents. The adsorption process, which is pH dependent show maximum removal of chromium in the pH range 2–6 for an initial chromium concentration of 10 mg/l. The metal ion adsorption obeyed linear, Langmuir and Freundlich isotherms. The adsorption of chromium on these cation exchange resins follows first-order reversible kinetics and pseudo-first-order kinetics. The intraparticle diffusion of chromium on ion exchange resins represents the rate-limiting step. The uptake of chromium by the ion exchange resins was reversible and thus have good potential for the removal/recovery of chromium from aqueous solutions. We conclude that such ion exchange resins can be used for the efficient removal of chromium from water and wastewater.


حذف کروم از محلول آبی توسط رزین های تبادل یونی شرح داده شده است. رزین های تبادل یون 1200H، 1500H و IRN97H نشان دهنده افزایش قابل توجه در ظرفیت جذب کروم، در مقایسه با دیگر مواد جاذب. فرآیند جذب، است که pH میزان حداکثر حذف کروم در محدوده pH 2-6 برای غلظت اولیه کروم 10 میلی گرم / L است. خطی جذب یون های فلزی اطاعت، لانگمویر و Freundlich. جذب کروم بر این رزین تبادل کاتیونی زیر مرتبه اول سینتیک برگشت پذیر و سینتیک شبه مرتبه اول است. انتشار درون دانه از کروم بر رزین های تبادل یون نشان دهنده برای محدود کننده سرعت است. جذب کروم توسط رزین های تبادل یون برگشت پذیر بود و به این ترتیب پتانسیل خوبی برای حذف / بازیابی کروم از محلول های آبی. نتیجه می گیریم که از رزین های تبادل یون مانند را می توان برای حذف کارآمد کروم از پساب و آب استفاده می شود.


كلمات كليدي:

Adsorption dynamics, Adsorption isotherms, Adsorption kinetics, Chromium, Electronic process wastewater, Intraparticle diffusion, Ion exchange resin
پویایی جذب, جذب ایزوترم, سینتیک جذب, کروم, فرآیند الکترونیکی فاضلاب, درون دانه نفوذ, یون رزین تبادل[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Rengaraj, Selvaraj , Kim, Younghun , Joo, Cheol Kyun , Choi, Kyunghee , Yi, Jongheop (2004) 'Batch adsorptive removal of copper ions in aqueous solutions by ion exchange resins: 1200H and IRN97H', Korean Journal of Chemical Engineering, Springer Science + Business Media, pp:187-194
 2. Rengaraj, S, Yeon, Kyeong-Ho, Moon, Seung-Hyeon (2001) 'Removal of chromium from water and wastewater by ion exchange resins', Journal of Hazardous Materials, Elsevier BV, pp:273-287
 3. Shek, Tsz-Him, Ma, Anthony, Lee, Vinci K.C., McKay, Gordon (2009) 'Kinetics of zinc ions removal from effluents using ion exchange resin', Chemical Engineering Journal, Elsevier BV, pp:63-70
 4. , (2007) 'Removal of chromium from electroplating industry effluents by ion exchange resins', Journal of Hazardous Materials, Elsevier BV, pp:634-638
 5. Cavaco, Sofia A., Fernandes, Sandra, Quina, Margarida M., Ferreira, Licínio M. (2007) 'Removal of chromium from electroplating industry effluents by ion exchange resins', Journal of Hazardous Materials, Elsevier BV, pp:634-638
 6. Rengaraj, S., Moon, Seung-Hyeon (2002) 'Kinetics of adsorption of Co(II) removal from water and wastewater by ion exchange resins', Water Research, Elsevier BV, pp:1783-1793
 7. , (2007) 'Adsorption characteristics of Cu(II) onto ion exchange resins 252H and 1500H: Kinetics, isotherms and error analysis', Journal of Hazardous Materials, Elsevier BV, pp:469-477
 8. Rengaraj, Selvaraj, Yeon, Jei-Won, Kim, Younghun, Jung, Yongju, Ha, Yeong-Keong, Kim, Won-Ho (2007) 'Adsorption characteristics of Cu(II) onto ion exchange resins 252H and 1500H: Kinetics, isotherms and error analysis', Journal of Hazardous Materials, Elsevier BV, pp:469-477
 9. Wong, Chun-Wai, Barford, John P., Chen, Guohua, McKay, Gordon (2014) 'Kinetics and equilibrium studies for the removal of cadmium ions by ion exchange resin', Journal of Environmental Chemical Engineering, Elsevier BV, pp:698-707
 10. Wang, De Jin, Lin, Na (2013) 'Kinetics of Chromium Ion Removal from Wastewater with Internal Circulation Foam Flotation', AMR, Trans Tech Publications, pp:384-387

 

فهرست مراجع و منابع
 

فهرست ارجاعات به این مقاله


 1. S.K., Sahu (November 2009) 'Removal of chromium(III) by cation exchange resin, Indion 790 for tannery waste treatment', Hydrometallurgy, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.hydromet.2009.08.002
 2. X.B., Fang (30 September 2014) 'Selective adsorption of Cr(VI) from aqueous solution by EDA-Fe3O4 nanoparticles prepared from steel pickling waste liquor', Applied Surface Science, - DOI: 10.1016/j.apsusc.2014.06.191
 3. Meghna, Kapur (15 February 2013) 'Mass transfer and related phenomena for Cr(VI) adsorption from aqueous solutions onto Mangifera indica sawdust', Chemical Engineering Journal, - DOI: 10.1016/j.cej.2012.12.054
 4. Yali, Zhang (April 2015) 'Adsorption of zinc onto anionic ion-exchange resin from cyanide barren solution', Chinese Journal of Chemical Engineering, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.cjche.2014.01.003
 5. Ravindra Kumar, Gautam (March 2014) 'Biomass-derived biosorbents for metal ions sequestration: Adsorbent modification and activation methods and adsorbent regeneration', Journal of Environmental Chemical Engineering, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.jece.2013.12.019
 6. Sofia A., Cavaco (30 September 2009) 'Evaluation of chelating ion-exchange resins for separating Cr(III) from industrial effluents', Journal of Hazardous Materials, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.jhazmat.2009.03.129
 7. Medhat A., Shaker (February 2015) 'Thermodynamics and kinetics of bivalent cadmium biosorption onto nanoparticles of chitosan-based biopolymers', Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, - DOI: 10.1016/j.jtice.2014.10.010
 8. Marceline N., Akieh (1 April 2008) 'Preparation and characterization of sodium iron titanate ion exchanger and its application in heavy metal removal from waste waters', Journal of Hazardous Materials, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.jhazmat.2007.07.049
 9. Fenglian, Fu (15 October 2013) 'Chromium removal using resin supported nanoscale zero-valent iron', Journal of Environmental Management, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.jenvman.2013.06.044
 10. Renu, Dubey (April 2015) 'Green synthesis of graphene sand composite (GSC) as novel adsorbent for efficient removal of Cr (VI) ions from aqueous solution', Journal of Water Process Engineering, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.jwpe.2015.01.004
 11. Shailendra, Mishra (November 2008) 'Novel chromium tolerant microorganisms: Isolation, characterization and their biosorption capacity', Ecotoxicology and Environmental Safety, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.ecoenv.2007.12.017
 12. Eman Z., Hegazy (December 2012) 'Synthesis and characterization of JBW structure and its thermal transformation', Journal of Solid State Chemistry, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.jssc.2012.06.014
 13. Zequn, Liu (March 2011) 'Removal of bentazone from micro-polluted water using MIEX resin: Kinetics, equilibrium, and mechanism', Journal of Environmental Sciences, Elsevier BV - DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60441-X
 14. Katlego Zebedius, Setshedi (15 February 2015) 'High-performance towards Cr(VI) removal using multi-active sites of polypyrrole–graphene oxide nanocomposites: Batch and column studies', Chemical Engineering Journal, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.cej.2014.10.034
 15. Joanna, Konczyk (30 November 2010) 'Removal of chromium(III) from acidic aqueous solution by polymer inclusion membranes with D2EHPA and Aliquat 336', Desalination, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.desal.2010.06.061
 16. Yan, Wu (15 December 2014) 'Fast adsorption of nickel ions by porous graphene oxide/sawdust composite and reuse for phenol degradation from aqueous solutions', Journal of Colloid and Interface Science, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.jcis.2014.08.068
 17. Mohammad Mujahid Ali, Khan (March 2014) 'Synthesis, characterization, thermal behaviour and transport properties of polyvinyl chloride based zirconium phosphate composite membrane', Journal of Environmental Chemical Engineering, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.jece.2014.01.019
 18. F., Di Natale (16 July 2007) 'Removal of chromium ions form aqueous solutions by adsorption on activated carbon and char', Journal of Hazardous Materials, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.jhazmat.2006.11.028
 19. Bhavna A., Shah (15 September 2014) 'Detoxification of hexavalent chromium using hydrothermally modified agricultural detritus into mesoporous zeolitic materials', Microporous and Mesoporous Materials, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.micromeso.2014.05.015
 20. LiHui, Huang (1 March 2011) 'Adsorption behavior of Ni (II) on lotus stalks derived active carbon by phosphoric acid activation', Desalination, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.desal.2010.09.044
 21. Nasreen, AKHTAR (February 2008) 'Biosorption characteristics of unicellular green alga Chlorella sorokiniana immobilized in loofa sponge for removal of Cr(III)', Journal of Environmental Sciences, Elsevier BV - DOI: 10.1016/s1001-0742(08)60036-4
 22. Suresh, Gupta (1 August 2009) 'Removal of toxic metal Cr(VI) from aqueous solutions using sawdust as adsorbent: Equilibrium, kinetics and regeneration studies', Chemical Engineering Journal, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.cej.2009.01.013
 23. Yan, Wu (15 March 2013) 'Adsorption of hexavalent chromium from aqueous solutions by graphene modified with cetyltrimethylammonium bromide', Journal of Colloid and Interface Science, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.jcis.2012.11.049
 24. Nicolas, Reynier (June 2015) 'Treatment of contaminated soil leachate by precipitation, adsorption and ion exchange', Journal of Environmental Chemical Engineering, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.jece.2015.03.002
 25. Xue Song, Wang (February 2009) 'Removal of chromium (VI) from aqueous solution using walnut hull', Journal of Environmental Management, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.jenvman.2008.01.011
 26. Anthony M., Muliwa (Available online 11 December 2015) 'Magnetic adsorption separation (MAS) process: An alternative method of extracting Cr (VI) from aqueous solution using polypyrrole coated Fe3O4 nanocomposites', Separation and Purification Technology, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.seppur.2015.12.021
 27. I Fernández-Olmo (December 2008) 'Selective iron removal from spent passivation baths by ion exchange', J. Chem. Technol. Biotechnol., Wiley-Blackwell - DOI: 10.1002/jctb.1997
 28. Selvaraj Rengaraj (May 2004) 'Removal of copper from aqueous solution by aminated and protonated mesoporous aluminas: kinetics and equilibrium', Journal of Colloid and Interface Science, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.jcis.2004.01.007
 29. Yuh-Shan Ho (August 2004) 'Comment on “Removal of copper from aqueous solution by aminated and protonated mesoporous aluminas: kinetics and equilibrium,” by S. Rengaraj, Y. Kim, C.K. Joo, and J. Yi', Journal of Colloid and Interface Science, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.jcis.2004.05.003
 30. Selvaraj Rengaraj (January 2004) 'Batch adsorptive removal of copper ions in aqueous solutions by ion exchange resins: 1200H and IRN97H', Korean Journal of Chemical Engineering, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/bf02705397
 31. Baybars Ali Fil (March 2012) 'Adsorption of Ni(II) on ion exchange resin: Kinetics, equilibrium and thermodynamic studies', Korean Journal of Chemical Engineering, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11814-012-0012-5
 32. Xue Song Wang (March 2010) 'Removal of Cr(VI) by Zero-valent, Iron-encapsulated Alginate Beads', Clean Soil Air Water, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1002/clen.200900253
 33. Zeid A. ALOthman (October 2012) 'Kinetic, equilibrium isotherm and thermodynamic studies of Cr(VI) adsorption onto low-cost adsorbent developed from peanut shell activated with phosphoric acid', Environmental Science and Pollution Research, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11356-012-1259-4
 34. Jun Chen (July 2013) 'Preparation of flake-like polyaniline/montmorillonite nanocomposites and their application for removal of Cr(VI) ions in aqueous solution', J Mater Sci, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s10853-013-7591-3
 35. M. M. Beisebekov (November 2014) 'Interactions of bentonite clay in composite gels of non-ionic polymers with cationic surfactants and heavy metal ions', Colloid Polym Sci, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s00396-014-3463-x
 36. Soon-An Ong (January 2013) 'Comparative study on kinetic adsorption of Cu(II), Cd(II) and Ni(II) ions from aqueous solutions using activated sludge and dried sludge', Appl Water Sci, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s13201-013-0084-3
 37. Daniela M. A. Leles (November 2011) 'Evaluation of the bioremoval of Cr(VI) and TOC in biofilters under continuous operation using response surface methodology', Biodegradation, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s10532-011-9523-8
 38. Krishna G. Bhattacharyya (May 2006) 'Adsorption of Fe(III) from water by natural and acid activated clays: Studies on equilibrium isotherm, kinetics and thermodynamics of interactions', Adsorption, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s10450-006-0145-0
 39. Chandima Nikagolla (June 2012) 'Adsorption kinetics of chromium(III) removal from aqueous solutions using natural red earth', Environ Earth Sci, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s12665-012-1767-z
 40. Somdutta Singha (September 2014) 'Analysis of the dynamics of a packed column using semi-empirical models: Case studies with the removal of hexavalent chromium from effluent wastewater', Korean Journal of Chemical Engineering, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11814-014-0183-3
 41. I. Paola Santander (April 2014) 'Removal of Cr(VI) by a chelating resin containing N-methyl-d-glucamine', Polymer Bulletin, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s00289-014-1156-8
 42. Syed Mustafa (October 2009) 'Kinetics of Chromium Ion Removal from Tannery Wastes Using Amberlite IRA-400 Cl− and its Hybrids', Water, Air, & Soil Pollution, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11270-009-0221-7
 43. Hanane Sayel (November 2011) 'Cr(VI) reduction by Enterococcus gallinarum isolated from tannery waste-contaminated soil', Ann Microbiol, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s13213-011-0372-9
 44. N. A. Badawy (July 2010) 'Vermiculite as an exchanger for copper(II) and Cr(III) ions, kinetic studies', Ionics, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11581-010-0456-8
 45. P. K. Pandey (March 2010) 'Kinetics and equilibrium study of chromium adsorption on zeoliteNaX', Int. J. Environ. Sci. Technol., Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/bf03326149
 46. Nghiem V Nguyen (October 2012) 'Removal of chromium(VI) from the leachate of electronic scrap using non-ionic Amberlite XAD-7HP resin', J. Chem. Technol. Biotechnol, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1002/jctb.3923
 47. Ramakrishna Gottipati (September 2012) 'Simultaneous removal of trivalent and hexavalent chromium by activated carbon: Effect of solution pH and pore size distribution of adsorbent', Environ. Prog. Sustainable Energy, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1002/ep.11699
 48. Wei-chun Yang (February 2016) 'Single-step synthesis of magnetic chitosan composites and application for chromate (Cr(VI)) removal', Journal of Central South University, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11771-016-3076-2
 49. S. Luidold (March 2007) 'Möglichkeiten zur Lösung der Chromproblematik in der Metallurgie', BHM Berg- und Hüttenmännische Monatshefte, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s00501-007-0273-1
 50. Maryam Mirabedini (March 2016) 'Novel Magnetic Chitosan Hydrogel Film, Cross-Linked with Glyoxal as an Efficient Adsorbent for Removal of Toxic Cr(VI) from Water', Arab J Sci Eng, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s13369-016-2062-1
 51. IMAN KHONSHA (October 2015) ' Removal of Hexavalent Chromium in Industrial Wastewater Using Poly[Allylamine-( N , N -Dimethylacrylamide)] Grafted onto Magnetic Nanoparticles ', Advances in Polymer Technology, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1002/adv.21618
 52. James Kanagaraj (September 2014) 'Biosorption of Trivalent Chromium from Wastewater: An Approach towards Green Chemistry', Chemical Engineering & Technology, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1002/ceat.201200716

 

برگشت به بالا
× 🎁 تخفیف ویژه ترم پاییز 🍂
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×