سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 6 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:سینتیک جذب کبالت (II) حذف از آب و فاضلاب توسط رزین های تبادل یون
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):36 (7)
سال انتشار:April 2002
شماره صفحات: 178317931783-1793
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/s0043-1354(01)00380-3 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Water Research »
 4. Kinetics of adsorption of Co(II) removal from water and wastewater by ion exchange resins

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 3.228.21.186

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Kinetics Of Adsorption Of Co(II) Removal From Water And Wastewater By Ion Exchange Resins


مقاله: سینتیک جذب کبالت (II) حذف از آب و فاضلاب توسط رزین های تبادل یون

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


The capacity of ion exchange resins, IRN77 and SKN1, for removal of cobalt from aqueous solution has been investigated under different conditions namely initial solution pH, initial metal-ion concentration, and contact time. The equilibrium data obtained in this study have been found to fit both the Langmuir and Freundlich adsorption isotherms. The adsorption of Co(II) on these resins follows first-order reversible kinetics. The film diffusion of Co(II) in these ion exchange resins was shown to be the main rate limiting step. The studies showed that these cation exchange resins can be used as efficient adsorbent material for the removal of Co(II) from aqueous solutions.


ظرفیت رزین های تبادل یون، IRN77 و SKN1، برای حذف کبالت از محلول آبی است در شرایط مختلف بررسی شده است و pH یعنی اولیه محلول، غلظت اولیه یون فلز و زمان تماس. داده تعادل به دست آمده در این مطالعه مشخص شده است که به تناسب هر دو لانگمویر و Freundlich جذب است. جذب کبالت (II) در این رزین زیر مرتبه اول سینتیک برگشت پذیر است. انتشار فیلم از کبالت (II) در این رزین های تبادل یون، نشان داده شد که نرخ اصلی محدود کننده گام. مطالعات نشان داد که این رزین تبادل کاتیونی می تواند به عنوان مواد جاذب کارآمد برای حذف کبالت (II) از محلول های آبی استفاده می شود.


كلمات كليدي:

Adsorption isotherms, Adsorption kinetics, Cobalt(II), Ion exchange resin, Wastewater
جذب ایزوترم, سینتیک جذب, کبالت (II), یون رزین تبادل, فاضلاب[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. , (2004) 'Adsorption Kinetics for the Removal of Co(II) and Zn(II) from Wastewater by Indion BSR - a Chelating Ion-exchange Resin', Adsorption Science & Technology, Multi-Science Publishing Co. Ltd., pp:107-118
 2. Chiarle, S., Ratto, M., Rovatti, M. (2000) 'Mercury removal from water by ion exchange resins adsorption', Water Research, Elsevier BV, pp:2971-2978
 3. Kobya, Mehmet, Demirbaş, Erhan, Yeşilot, Serkan, Başkaya, Ruhtan (2006) 'Adsorption Kinetics for the Removal of Nitrite Ions from Aqueous Solutions by an Ion-exchange Resin', Adsorption Science & Technology, Multi-Science Publishing Co. Ltd., pp:131-141
 4. Rengaraj, S, Yeon, Kyeong-Ho, Moon, Seung-Hyeon (2001) 'Removal of chromium from water and wastewater by ion exchange resins', Journal of Hazardous Materials, Elsevier BV, pp:273-287
 5. Hekmatzadeh, Ali Akbar, Karimi-Jashni, Ayoob, Talebbeydokhti, Naser, Kløve, Bjørn (2013) 'Adsorption kinetics of nitrate ions on ion exchange resin', Desalination, Elsevier BV, pp:125-134
 6. Hamed, Mostafa M. , Rizk, S. E. , Nayl, A. A. (2015) 'Adsorption kinetics and modeling of gadolinium and cobalt ions sorption by an ion-exchange resin', Particulate Science and Technology, Informa UK Limited, pp:1-9
 7. Shek, Tsz-Him, Ma, Anthony, Lee, Vinci K.C., McKay, Gordon (2009) 'Kinetics of zinc ions removal from effluents using ion exchange resin', Chemical Engineering Journal, Elsevier BV, pp:63-70
 8. Siu, P.C.C., Koong, L.F., Saleem, J., Barford, J., McKay, G. (2015) 'Equilibrium and Kinetics of Copper Ions Removal from Wastewater by Ion Exchange', Chinese Journal of Chemical Engineering, Elsevier BV, pp:0-0
 9. Jia Dongmei, , Zhou Chao, , Li Jing, , Li Changhai, (2011) 'Kinetics and isotherms of glyphosate removal from effluents using ion exchange resin', 2011 International Conference on Electric Technology and Civil Engineering (ICETCE), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), pp:0-0
 10. Güngör, Mustafa Ali, , , Özalp, Özgür , Arar, Özgür (2017) 'Removal of tripolyphospate from water by ion exchange resins', DESALINATION AND WATER TREATMENT, Desalination Publications, pp:279-285

 

فهرست مراجع و منابع


 • [[1]]. E.B. Susan, J.O. Trudy, B. Mark, A.D. Dean 'A review of potentially low-cost sorbent for heavy metals' Water Res, 33 (1999), pp. 2469–2479
 • [[2]]. A. Netzer, D.E. Hughes 'Adsorption of copper, lead and cobalt by activated carbon' Water Res, 18 (1984), pp. 927–933
 • [[3]]. C. Gomez-Lahoz, F. Garcia-Herruzo, J.M. Rodriguez-Maroto, J.J. Rodriguez 'Cobalt(II) removal from water by chemical reduction with borohydride' Water Res, 27 (1993), pp. 985–992
 • [[4]]. C.P.C. Poon 'Removal of cadmium from wastewaters' H. Mislin, O. Ravera (Eds.), Cadmium in the environment, Birkhauser, Basel, Switzerland (1986), pp. 46–55
 • [[5]]. E.A. Sigworth, S.B. Smith 'Adsorption of inorganic compounds by activated carbon' J Am Water Works Assoc, 64 (1972), pp. 386–391
 • [[6]]. F. Nelson, H.O. Phillips, K.A. Kraus 'Adsorption of inorganic materials on activated carbon' Eng Bull Ext Ser, 145 (1974), pp. 1076–1090
 • [[7]]. P.V.S.S. Prabhu, M.S. Narayana Swamy, T.S.S. Narasa Raju 'Adsorption of zinc from aqueous solutions by fly ash' IAWPC Tech Annu, 8 (1981), pp. 46–52
 • [[8]]. A.K. Sen, A.K. De 'Adsorption of mercury(II) by coal fly ash' Water Res, 21 (1987), pp. 885–888
 • [[9]]. T. Murat, S. Omer, I. Mustafa 'Adsorption of cobalt by activated carbon from the rice hulls' J Environ Sci Health, 32 (1997), pp. 2077–2086
 • [[10]]. V. Gomez-Serrano, A. Macias-Garcia, A. Espinosa-Mansilla, C. Valenzuela-Calahorro 'Adsorption of mercury, cadmium and lead from aqueous solution on heat-treated and sulphurized activated carbon' Water Res, 32 (1998), pp. 1–4
 • [[11]]. Ruey-shin Juang, Feng-Chin Wu, Ru-Ling Tseng. Adsorption removal of copper(II) using chitosan from simulated rinse solutions containing chelating agents. Water Res 1999;33:2403–9.
 • [[12]]. K. Periasamy, K. Srinivasan, P.K. Murugan 'Studies on chromium(VI) removal by activated groundnut husk carbon' Indian J Environ Health, 33 (1991), pp. 433–439
 • [[13]]. S. Rengaraj, A. Banumathi, V. Murugesan 'Sorption characteristics of parachlorophenol on activated palm seed coat carbon' Indian J Environ Health, 41 (1999), pp. 16–23
 • [[14]]. S. Rengaraj, R. Sivabalan, A. Banumathi, V. Murugesan 'Adsorption kinetics of o-cresol on activated carbon from palm seed coat' Indian J Chem Technol, 7 (2000), pp. 127–131
 • [[15]]. Y.S. Ho, D.A. John Wase, C.F. Forster 'Batch nickel removal from aqueous solution by sphagnum moss peat' Water Res, 29 (1995), pp. 1327–1332
 • [[16]]. C. Namasivayam, K. Renganathan 'Removal of Cd(II) from wastewater by adsorption on waste Fe(III)/Cr(III) hydroxide' Water Res, 29 (1995), pp. 1737–1744
 • [[17]]. G. McKay, H.S. Blair, J.R. Garden 'Adsorption of dyes on chitin. 1. Equilibrium studies' J Appl Polym Sci, 27 (1982), pp. 3043–3057
 • [[18]]. S. Glasstone A text book of physical chemistry, Macmillan, Little Essex Street, London (1946)
 • [[19]]. A.K. Battacharya, C. Venkobachar 'Removal of cadmium(II) by low cost adsorbents' J Environ Eng Div, ASCE Proc, 110 (1984), pp. 110–122
 • [[20]]. K. Srinivasan, N. Balasubramanian, T.V. Ramakrishna 'Studies on chromium removal by rice husk carbon' Indian J Environ Health, 30 (1988), pp. 376–387
 • [[21]]. Michelson LD, Gideon PG, Pace EG, Kutal LH. Removal of soluble mercury from wastewater by complexing techniques. Bull No 74. US Dept Industry, Office of Water Research and Technology, 1975.
 • [[22]]. F. Helffrich Ion exchange, McGraw Hill, New York, NY (1962)


 

فهرست ارجاعات به این مقاله


 1. Hamid, Ghassabzadeh (15 October 2010) 'Characterizations of Co (II) and Pb (II) removal process from aqueous solutions using expanded perlite', Desalination, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.desal.2010.05.028
 2. Omer, Kazak (September 2015) 'Preparation of new polysulfone capsules containing Cyanex 272 and their properties for Co(II) removal from aqueous solution', Journal of Environmental Chemical Engineering, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.jece.2015.06.007
 3. Wenzhong, Zhang (1 November 2014) 'Facile control of zeolite NaA dispersion into xanthan gum–alginate binary biopolymer network in improving hybrid composites for adsorptive removal of Co2+ and Ni2+', Chemical Engineering Journal, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.cej.2014.06.024
 4. Varsha, Srivastava (November 2015) 'Application of response surface methodology for optimization of Co(II) removal from synthetic wastewater by adsorption on NiO nanoparticles', Journal of Molecular Liquids, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.molliq.2015.07.056
 5. Sachin N., Milmile (2 August 2011) 'Equilibrium isotherm and kinetic modeling of the adsorption of nitrates by anion exchange Indion NSSR resin', Desalination, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.desal.2011.03.015
 6. Adib, Amini (1 October 2015) 'Environmental and economic sustainability of ion exchange drinking water treatment for organics removal', Journal of Cleaner Production, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.jclepro.2015.05.056
 7. Olfa Ouled, Ltaief (Available online 7 September 2015) 'Synthesis of Faujasite type zeolite from low grade Tunisian clay for the removal of heavy metals from aqueous waste by batch process: Kinetic and equilibrium study', Comptes Rendus Chimie, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.crci.2015.03.013
 8. Md. Rabiul, Awual (February 2014) 'Efficient detection and extraction of cobalt(II) from lithium ion batteries and wastewater by novel composite adsorbent', Sensors and Actuators B: Chemical, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.snb.2013.09.076
 9. Hassen, Touzi (July 2014) 'New elastomeric polymethylsiloxane membranes bearing cationic exchanging sites for anionic dyestuffs sensors', European Polymer Journal, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2014.04.010
 10. Sher Bahadar, Khan (June 2015) 'Evaluation of cerium doped tin oxide nanoparticles as a sensitive sensor for selective detection and extraction of cobalt', Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.physe.2015.02.014
 11. Lucía V., Lombardo Lupano (2 October 2013) 'Activation of H2O2 and superoxide production using a novel cobalt complex based on a polyampholyte', Applied Catalysis A: General, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.apcata.2013.08.002
 12. Osman, Duman (15 April 2010) 'Attachment of benzo-crown ethers onto activated carbon cloth to enhance the removal of chromium, cobalt and nickel ions from aqueous solutions by adsorption', Journal of Hazardous Materials, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.jhazmat.2009.11.018
 13. Arunachalam, Paraneeiswaran (11 February 2015) 'Microbial reduction of [Co(III)–EDTA]− by Bacillus licheniformis SPB-2 strain isolated from a solar salt pan', Journal of Hazardous Materials, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.jhazmat.2014.09.058
 14. Chun-hua, XIONG (June 2010) 'Removal of Co(II) from aqueous solutions by NKC-9 strong acid resin', Transactions of Nonferrous Metals Society of China, Elsevier BV - DOI: 10.1016/S1003-6326(09)60269-7
 15. K. Anoop, Krishnan (1 April 2008) 'Kinetic and equilibrium modelling of cobalt(II) adsorption onto bagasse pith based sulphurised activated carbon', Chemical Engineering Journal, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.cej.2007.04.029
 16. Amel El, Ghali (15 October 2011) 'Preparation, characterization and application of a [copper (II)/ethylenediamine–cotton] complex for the removal of AB25 from aqueous solution in a laboratory scale column', Chemical Engineering Journal, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.cej.2011.07.046
 17. Guangxia, Qi (1 November 2015) 'Preparation and evaluation of a mesoporous calcium-silicate material (MCSM) from coal fly ash for removal of Co(II) from wastewater', Chemical Engineering Journal, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.cej.2015.05.077
 18. D.M., Manohar (March 2006) 'Adsorption performance of Al-pillared bentonite clay for the removal of cobalt(II) from aqueous phase', Applied Clay Science, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.clay.2005.08.008
 19. Liying, Jiang (20 August 2015) 'Removal behavior and mechanism of Co(II) on the surface of Fe–Mn binary oxide adsorbent', Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.colsurfa.2015.03.055
 20. Manali, Rathod (November 2015) 'Nanocrystalline cellulose for removal of tetracycline hydrochloride from water via biosorption: Equilibrium, kinetic and thermodynamic studies', Ecological Engineering, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.ecoleng.2015.09.031
 21. M.R., El-Naggar (September 2013) 'Direct incorporation method for the synthesis of molybdophosphate/MCM-41 silica composite: Adsorption study of heavy metals from aqueous solutions', Journal of Environmental Chemical Engineering, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.jece.2013.06.026
 22. Shaoming, Yu (Available online 12 August 2015) 'Synthesis and structural characterization of magnetite/sepiolite composite and its sorptive properties for Co(II) and Cd(II)', Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.jtice.2015.07.025
 23. Cristina-Veronica, Gherasim (15 September 2015) 'Investigation of cobalt(II) retention from aqueous solutions by a polyamide nanofiltration membrane', Journal of Membrane Science, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.memsci.2015.04.051
 24. Saliha, Bouranene (15 November 2008) 'Influence of operating conditions on the rejection of cobalt and lead ions in aqueous solutions by a nanofiltration polyamide membrane', Journal of Membrane Science, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.memsci.2008.07.018
 25. M. H. Zandvoort (June 2006) 'Trace Metals in Anaerobic Granular Sludge Reactors: Bioavailability and Dosing Strategies', Eng. Life Sci., Wiley-Blackwell - DOI: 10.1002/elsc.200620129
 26. Aly E. Abo-Amer (August 2012) ' Biosorption of aluminum, cobalt, and copper ions by Providencia rettgeri isolated from wastewater ', J. Basic Microbiol, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1002/jobm.201100635
 27. D. Sun (November 2012) 'Kinetic mechanism of competitive adsorption of disperse dye and anionic dye on fly ash', International Journal of Environmental Science and Technology, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s13762-012-0130-y
 28. Kyeong-Ho Yeon (January 2004) 'Preparation and characterization of UV-grafted ion-exchange textiles in continuous electrodeionization', J. Chem. Technol. Biotechnol., Wiley-Blackwell - DOI: 10.1002/jctb.1141
 29. Hongyan Si (June 2013) 'Biosorption of methylene blue from aqueous solutions on β-cyclodextrin grafting wood flour copolymer: kinetic and equilibrium studies', Wood Science and Technology, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s00226-013-0567-2
 30. M. Hamdi Karaoğlu (February 2013) 'Adsorption Kinetic and Equilibrium Studies on Removal of Lead(II) onto Glutamic Acid/Sepiolite', Clean Soil Air Water, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1002/clen.201000360
 31. Eric D van Hullebusch (October 2004) 'Nickel and cobalt sorption on anaerobic granular sludges: kinetic and equilibrium studies', J. Chem. Technol. Biotechnol., Wiley-Blackwell - DOI: 10.1002/jctb.1116
 32. Z. B. Gönder (April 2010) 'Adsorption of cationic and anionic surfactants onto organic polymer resin Lewatit VPOC 1064 MD PH', Environ Geochem Health, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s10653-010-9297-7
 33. Selvaraj Rengaraj (January 2004) 'Batch adsorptive removal of copper ions in aqueous solutions by ion exchange resins: 1200H and IRN97H', Korean Journal of Chemical Engineering, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/bf02705397
 34. Jie Li (May 2012) 'Removal of radiocobalt ions from aqueous solutions by natural halloysite nanotubes', Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s10967-012-1823-x
 35. Salwa A. Ahmed (April 2015) 'Application of silica fume as a new SP-extractor for trace determination of Zn(II) and Cd(II) in pharmaceutical and environmental samples by square-wave anodic stripping voltammetry', Appl Water Sci, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s13201-015-0281-3
 36. Yaolin Zhao (September 2015) 'Utilization of chitosan–clinoptilolite composite for the removal of radiocobalt from aqueous solution: kinetics and thermodynamics', Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s10967-015-4475-9
 37. Liang Chen (November 2011) 'Removal of radiocobalt from aqueous solution by different sized carbon nanotubes', Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s10967-011-1514-z
 38. K. Sandesh (April 2012) 'Rapid removal of cobalt (II) from aqueous solution using cuttlefish bones; equilibrium, kinetics, and thermodynamic study', Asia-Pac. J. Chem. Eng., Wiley-Blackwell - DOI: 10.1002/apj.1639
 39. Wei Luo (April 2011) 'Adsorption behavior of L-tryptophan on ion exchange resin', Korean Journal of Chemical Engineering, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11814-010-0490-2
 40. Xianghai Zhao (July 2014) 'Evaluation of permutite for removal of radiocobalt from nuclear wastewater', Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s10967-014-3327-3
 41. Gouri Chaudhuri (June 2013) 'A Novel Approach to Precipitation of Heavy Metals from Industrial Effluents and Single-Ion Solutions Using Bacterial Alkaline Phosphatase', Water, Air, & Soil Pollution, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11270-013-1625-y
 42. G. Chaudhuri (January 2015) 'Application of alkaline phosphatase for heavy metals precipitation using ascorbic acid 2-phosphate as an effective natural substrate', International Journal of Environmental Science and Technology, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s13762-014-0749-y
 43. Ke Zeng (April 2014) 'Treatment of mine drainage generated by lead-zinc concentration plant', Journal of Central South University, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11771-014-2085-2
 44. Yan Liu (March 2011) 'Selective Adsorption of Co(II) by Mesoporous Silica SBA-15-Supported Surface Ion Imprinted Polymer: Kinetics, Isotherms, and Thermodynamics Studies', Chinese Journal of Chemistry, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1002/cjoc.201190093
 45. Juan Mou (September 2011) 'Sorption of radiocobalt on a novel γ-MnO2 hollow structure: effects of pH, ionic strength, humic substances and temperature', Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s10967-011-1408-0
 46. Kyeong-Ho Yeon (July 2004) 'Preparation and characterization of immobilized ion exchange polyurethanes (IEPU) and their applications for continuous electrodeionization (CEDI)', Korean Journal of Chemical Engineering, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/bf02705532
 47. M. S. Gasser (January 2006) 'Equilibrium and kinetics study of Gd(III) and U(VI) adsorption from aqueous solutions by modified Sorrel’s cement', Adsorption, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s10450-006-0139-y

 

برگشت به بالا
× 🎁 تخفیف ویژه ترم پاییز 🍂
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×