سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 19 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:تخریب فوتوکاتالیستی Methylparathionâ € "مختل کننده غدد درون ریز توسط Bi3 + -doped TiO2 به
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):247 (1-2)
سال انتشار:March 2006
شماره صفحات: 364336-43
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.molcata.2005.11.030 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Journal Of Molecular Catalysis A: Chemical »
 4. Photocatalytic degradation of methylparathion—An endocrine disruptor by Bi3+-doped TiO2

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 3.85.245.126

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Photocatalytic Degradation Of Methylparathion—An Endocrine Disruptor By Bi3+-doped TiO2


مقاله: تخریب فوتوکاتالیستی methylparathionâ € "مختل کننده غدد درون ریز توسط Bi3 + -doped TiO2 به

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


The relationships between the catalyst physicochemical properties and its photocatalytic activity have been investigated and elucidated in the photodegradation of the organophosphate insecticide methylparathion. The photocatalytic degradation was investigated by using a sol–gel synthesized Bi3+-doped TiO2 nanocatalyst (using doping concentrations up to 2 wt.% Bi3+) under UV-A light in aqueous suspension. The prepared photocatalysts were characterized by X-ray diffraction, (environmental) scanning electron microscopy, transmission electron microscopy, energy dispersive X-ray analysis, IR–UV–vis absorption spectra, X-ray photoelectron emission spectroscopy and room- and low-temperature photoluminescence spectra. The photodegradation and mineralization products of methylparathion were analyzed by high performance liquid chromatography, dissolved organic carbon and ion chromatography techniques. The experiments demonstrated that the presence of Bi3+ in TiO2 catalysts substantially enhances the photocatalytic degradation of methylparathion in aqueous suspension. The degradation of methylparathion by these catalysts followed a first-order kinetic model and an optimal dosage between 0.7 and 1.5% Bi3+ in TiO2 achieved the fastest methylparathion degradation under the experimental conditions. This study has also investigated the mineralization of methylparathion in terms of carbon, sulphur and nitrogen conversion during the photocatalytic reaction. The possible mechanisms of photoluminescence quenching and photodegradation are elucidated in the context of donor–acceptor interactions with Bi–O polyhedra acting as electron trapping centres which hinder electron–hole pair recombination.


روابط بین خواص فیزیکوشیمیایی کاتالیست و فعالیت فوتوکاتالیستی آن پرداخته شده است و روشن در رتبه نوری از methylparathion حشره کش ارگانوفسفره. تخریب فوتوکاتالیستی با استفاده از یک سل-ژل در سوسپانسیون آبی سنتز Bi3 + -doped TiO2 به نانوکاتالیست (غلظت دوپینگ با استفاده از تا 2 درصد وزنی Bi3 ) در نور UV-A مورد بررسی قرار گرفت. فوتوکاتالیست تهیه شده توسط پراش پرتو X، (زیست محیطی) میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ الکترونی عبوری، تجزیه و تحلیل اشعه ایکس پراکنده انرژی، IR-UV-vis مورد طیف جذب، اشعه ایکس طیف سنجی نشری فوتوالکترون و room- و درجه حرارت پایین و مشخص شد طیف درخشندگی نوری. تخریب نوری و کانی محصولات methylparathion توسط دستگاه HPLC، کربن آلی محلول و تکنیک های کروماتوگرافی یونی انجام شد. آزمایش نشان داد که حضور Bi3 در کاتالیزور TiO2 به قابل ملاحظه ای افزایش تخریب فوتوکاتالیستی methylparathion در سوسپانسیون آبی. تخریب methylparathion این کاتالیزور به دنبال یک مدل جنبشی مرتبه اول و دوز بهینه بین 0.7 و 1.5 درصد Bi3 در TiO2 به سریع ترین تخریب methylparathion تحت شرایط آزمایشگاهی به دست آورد. این مطالعه همچنین کانی از methylparathion از نظر کربن، گوگرد و تبدیل نیتروژن در طول واکنش فوتوکاتالیستی بررسی شده است. مکانیسم های احتمالی رفع درخشندگی نوری و نوری در زمینه تعاملات دهنده، پذیرنده با بی ای بازیگری polyhedra به عنوان مراکز دام انداختن الکترون که مانع الکترون-حفره جفت نوترکیبی روشن.


كلمات كليدي:

Bi3+, Bismuth, Endocrine disrupters, Methylparathion, Photocatalytic oxidation, TiO2, Titanium dioxide, UV
Bi3 +, بیسموت, نفاق افکنان غدد درون ریز, Methylparathion, اکسیداسیون فوتوکاتالیک, TiO2 به, دی اکسید تیتانیوم, UV


موضوعات:

, ,[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. , (2006) 'Photocatalytic degradation of bisphenol A as an endocrine disruptor in aqueous suspension using Ag-TiO2 catalysts', International Journal of Environment and Pollution, Inderscience Publishers, pp:20-0
 2. , (2011) 'Photocatalytic degradation of monocrotophos pesticide—An endocrine disruptor by magnesium doped titania', Journal of Hazardous Materials, Elsevier BV, pp:1234-1240
 3. Maroga Mboula, Vanessa, Héquet, Valérie, Andrès, Yves, Pastrana-Martínez, Luisa Maria, Doña-Rodríguez, José Miguel, Silva, Adrián M.T., Falaras, Polycarpos (2013) 'Photocatalytic degradation of endocrine disruptor compounds under simulated solar light', Water Research, Elsevier BV, pp:3997-4005
 4. Yu, Jiaoxian, Liu, Suwen, Xiu, Zhiliang, Yu, Weina, Feng, Guangjian (2008) 'Combustion synthesis and photocatalytic activities of Bi3+-doped TiO2 nanocrystals', Journal of Alloys and Compounds, Elsevier BV, pp:0-0
 5. Maroga Mboula, Vanessa, Héquet, Valérie, Andrès, Yves, Pastrana-Martínez, Luisa Maria, Doña-Rodríguez, José Miguel, Silva, Adrián M.T., Falaras, Polycarpos (2013) 'Photocatalytic degradation of endocrine disruptor compounds under simulated solar light', Water Research, Elsevier BV, pp:3997-4005
 6. Colombo, Alessandra , Cappelletti, Giuseppe , Ardizzone, Silvia , Biraghi, Iolanda , Bianchi, Claudia L. , Meroni, Daniela , Pirola, Carlo , Spadavecchia, Francesca (2011) 'Bisphenol A endocrine disruptor complete degradation using TiO2 photocatalysis with ozone', Environmental Chemistry Letters, Springer Science + Business Media, pp:55-60
 7. Templeton, Douglas M., Schwenk, Michael, Duffus, John H. (2016) 'Endocrine Disruptor', IUPAC Standards Online, De Gruyter, pp:0-0
 8. Czech, Bożena , Rubinowska, Katarzyna (2013) 'TiO2-assisted photocatalytic degradation of diclofenac, metoprolol, estrone and chloramphenicol as endocrine disruptors in water', Adsorption, Springer Science + Business Media, pp:619-630
 9. , (2003) 'Adsorptive and photocatalytic performance of TiO2 pillared montmorillonite in degradation of endocrine disruptors having different hydrophobicity', Applied Catalysis B: Environmental, Elsevier BV, pp:313-321
 10. Ooka, Chihiro, Yoshida, Hisao, Horio, Masakazu, Suzuki, Kenzi, Hattori, Tadashi (2003) 'Adsorptive and photocatalytic performance of TiO2 pillared montmorillonite in degradation of endocrine disruptors having different hydrophobicity', Applied Catalysis B: Environmental, Elsevier BV, pp:313-321

 

فهرست ارجاعات به این مقاله


 1. Jia, Wang (15 December 2008) 'Enhanced activity of bismuth-compounded TiO2 nanoparticles for photocatalytically degrading rhodamine B solution', Journal of Hazardous Materials, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.jhazmat.2008.02.103
 2. Jian, Zhu (1 February 2011) 'Highly active and durable Bi2O3/TiO2 visible photocatalyst in flower-like spheres with surface-enriched Bi2O3 quantum dots', Applied Catalysis B: Environmental, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.apcatb.2010.11.032
 3. Mona, Saif (10 June 2007) 'Titanium dioxide nanomaterial doped with trivalent lanthanide ions of Tb, Eu and Sm: Preparation, characterization and potential applications', Inorganica Chimica Acta, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.ica.2006.12.052
 4. Bhawna, Sarwan (15 May 2014) 'Heterogeneous photocatalytic degradation of nile blue dye in aqueous BiOCl suspensions', Applied Surface Science, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.apsusc.2014.01.136
 5. Tianhao, Ji (30 September 2009) 'Synthesis and visible-light photocatalytic activity of Bi-doped TiO2 nanobelts', Materials Letters, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.matlet.2009.06.043
 6. A., Omri (September 2014) 'Synthesis, Surface Characterization and Photocatalytic Activity of TiO2 Supported on Almond Shell Activated Carbon', Journal of Materials Science & Technology, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.jmst.2014.04.007
 7. U.G., Akpan (1 May 2011) 'Enhancement of the photocatalytic activity of TiO2 by doping it with calcium ions', Journal of Colloid and Interface Science, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.jcis.2011.01.014
 8. U.G., Akpan (30 October 2009) 'Parameters affecting the photocatalytic degradation of dyes using TiO2-based photocatalysts: A review', Journal of Hazardous Materials, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.jhazmat.2009.05.039
 9. Jing Yang (December 2010) 'Visible-light-driven photocatalytic degradation of microcystin-LR by Bi-doped TiO2', Research on Chemical Intermediates, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11164-010-0224-4
 10. Juan Yang (August 2012) 'Visible-light-induced photocatalytic reduction of Cr(VI) with coupled Bi2O3/TiO2 photocatalyst and the synergistic bisphenol A oxidation', Environmental Science and Pollution Research, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11356-012-1131-6
 11. Thillai Sivakumar Natarajan (April 2013) 'Enhanced photocatalytic activity of bismuth-doped TiO2 nanotubes under direct sunlight irradiation for degradation of Rhodamine B dye', Journal of Nanoparticle Research, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11051-013-1669-3
 12. Haiyan Li (November 2009) ' Synthesis and Studies of the Visible-Light Photocatalytic Properties of Near-Monodisperse Bi-Doped TiO 2 Nanospheres ', Chemistry - A European Journal, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1002/chem.200901193
 13. Shamaila Sajjad (October 2010) 'Bismuth-Doped Ordered Mesoporous TiO2: Visible-Light Catalyst for Simultaneous Degradation of Phenol and Chromium', Chemistry - A European Journal, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1002/chem.201001099
 14. Jiří Henych (February 2014) 'Role of bismuth in nano-structured doped TiO2 photocatalyst prepared by environmentally benign soft synthesis', J Mater Sci, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s10853-014-8083-9

 

برگشت به بالا
× 🎁 تخفیف ویژه ترم پاییز 🍂
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×