سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 211 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:تهویه رسوب آلوده به فلزات سنگین با استفاده از گیاهان به عنوان یک مرحله مقدماتی از فرآیند زیست پالایی: مطالعه در مقیاس بزرگ
ناشر: [ Springer Science + Business Media ]
ژورنال
دوره (شماره):13 (6)
سال انتشار:March 2013
شماره صفحات: 110611121106-1112
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1007/s11368-013-0685-3 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Springer Science + Business Media »
 3. J Soils Sediments »
 4. Conditioning of sediment polluted with heavy metals using plants as a preliminary stage of the bioremediation process: a large-scale study

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 3.231.212.98

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Conditioning Of Sediment Polluted With Heavy Metals Using Plants As A Preliminary Stage Of The Bioremediation Process: A Large-scale Study


مقاله: تهویه رسوب آلوده به فلزات سنگین با استفاده از گیاهان به عنوان یک مرحله مقدماتی از فرآیند زیست پالایی: مطالعه در مقیاس بزرگ

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


PurposeA bioremediation process for sediments contaminated with heavy metals has been developed based on two core stages: (1) conditioning of dredged sludge using plants; and (2) solid-bed bioleaching of heavy metals from the resulting soil-like material using microbially produced sulfuric acid. In laboratory and pilot-scale tests, reed canary grass (Phalaris arundinacea) was found to be best suited for the conditioning process. To demonstrate the feasibility of conditioning in practice, a study on a larger scale was performed.Materials and methodsThe sediment originated from a detritus basin of the Weisse Elster River in Leipzig (Saxony, Germany) and was polluted with heavy metals, especially with zinc and cadmium. The dredged sludge was a muddy-pasty, anoxic, and had a high organic matter content. The experimental basin (base area of 50 × 23 m) was filled with 1,400 m3 of sludge to a height of 1.2 m. Conditioning was carried out in five segments that were planted with pre-cultivated Phalaris plants at two plant densities, sowed with Phalaris seeds using two different seeding devices, and grown over by vegetation. Plant development and changing sediment characteristics were analyzed during two vegetation periods by harvesting plant biomass every 4 weeks and sampling sediment material at two different depths every 2 weeks over a total duration of 475 days.Results and discussionAt the end of the second vegetation period, the pre-cultivated Phalaris plants had reached a height of 2 m, compared to 1.8 m for the sowed Phalaris seeds. Regarding root penetration and the degree of sediment conditioning, the less expensive sowing techniques yielded similar results to planting pre-cultivated plants. The content of heavy metals in the Phalaris plants was below the permissible limits for Germany. The vegetation evapotranspirated large amounts of water from the sediment and transported oxygen into the anoxic sludge. The water content was reduced from 68 to 37 %. The muddy-pasty sludge turned into a soil-like oxic material with a high permeability to water. The oxidation of sediment-borne compounds lowered the pH from 7.3 to 6.0. Due to the high total precipitation in Saxony in the summer of 2010, a maximum of 65 % of the sediment was conditioned.ConclusionsThe feasibility of the first core stage of the bioremediation process for sediments was demonstrated in practice by conditioning 1,400 m3 of dredged sludge using reed canary grass. To establish the proposed sediment treatment in practice, the applicability of the central core stage–solid-bed bioleaching of conditioned soil-like sediment–will also be tested at a larger scale.


فرآیند زیست پالایی PurposeA برای رسوبات آلوده به فلزات سنگین شده است توسعه یافته بر اساس دو مرحله اصلی: (1) تهویه لجن لایروبی با استفاده از گیاهان. و (2) بیولیچینگ جامد تخت فلزات سنگین از مواد خاک مانند و در نتیجه با استفاده از اسید سولفوریک میکروبی تولید شده است. در آزمایش مقیاس پایلوت آزمایشگاهی و، نی علف قناری (فلاریس آراندیناکئا) به بهترین برای فرآیند تهویه مناسب پیدا شد. برای نشان دادن امکان تهویه در عمل، یک مطالعه در مقیاس بزرگتر performed.Materials بود و methodsThe رسوب از حوضه ریزه از weiße در الستر رودخانه در لایپزیگ (زاکسن، آلمان) سرچشمه گرفته و با فلزات سنگین آلوده شد، به خصوص با روی و کادمیوم. لجن لایروبی گل آلود-خمیری، اکسیژن بود، و مقدار ماده آلی بالا بود. (منطقه پایه 50A € ‰ Ã-A € ‰ 23A متر) حوضه تجربی با 1،400Â M3 لجن به ارتفاع 1.2A متر پر شده بود. تهویه در پنج بخش است که با گیاهان قبل از کشت Phalaris در در دو تراکم بوته کاشته بودند، انجام شد، با دانه های Phalaris در استفاده از دو دستگاه بذر مختلف پاشیدند، و بیش از توسط پوشش گیاهی رشد کرده است. ویژگی های رشد گیاه و تغییر رسوب در دو دوره پوشش گیاهی توسط گیاه برداشت زیست توده هر 4A هفته و نمونه برداری از مواد رسوب در دو عمق مختلف هر 2Â هفته بیش از یک مدت زمان کل 475Â days.Results مورد بررسی قرار گرفت و discussionAt پایان دوره پوشش گیاهی دوم، گیاهان Phalaris در پیش کشت ارتفاع از 2A متر رسیده بود، در مقایسه با 1.8Â متر برای دانه Phalaris در پاشیدند. با توجه به نفوذ ریشه و درجه تهویه رسوب، روش کاشت ارزانتر نتایج مشابه به کاشت گیاهان قبل از کشت به همراه داشت. محتوای فلزات سنگین در گیاهان Phalaris در زیر حد مجاز برای آلمان بود. پوشش گیاهی مقادیر زیادی از آب از رسوبات evapotranspirated و اکسیژن را به داخل لجن اکسیژن منتقل می شود. مقدار آب از 68 به 37A٪ کاهش یافت. لجن گل آلود-خمیری به یک ماده oxic خاک مانند با یک نفوذ پذیری بالا به آب تبدیل شده است. اکسیداسیون ترکیبات رسوب منتقله به pH 7.3-6.0 کاهش داد. با توجه به بارش کل بالا در ساکسونی در تابستان سال 2010، حداکثر 65A٪ از رسوب conditioned.ConclusionsThe امکان سنجی از مرحله اصلی برای اولین بار از روند اصلاح زیستی برای رسوبات در عمل به تهویه 1،400Â M3 لجن لایروبی نشان داده شد با استفاده از نی علف قناری. برای ایجاد درمان رسوب ارائه شده در عمل، کاربرد stageâ هسته مرکزی € "بیولیچینگ جامد بستر sedimentâ خاک مانند مطبوع €" نیز در مقیاس بزرگتری آزمایش می شود.


كلمات كليدي:

Bioleaching, Conditioning, Plants, Sediment, Treatment, Water pollution control
بیولیچینگ, مطبوع, گیاهان, رسوب, درمان, کنترل آلودگی آب


موضوعات:

Earth-Surface Processes, Stratigraphy[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Beolchini, F., Ubaldini, S., Passariello, B., Gül, N., Türe, D., Vegliò, F., Danovaro, R., Dell'Anno, A. (2007) 'Bioremediation of Dredged Sediments Polluted by Heavy Metals', Advanced Materials Research, CrossRef Test Account, pp:307-310
 2. Beolchini, F., Ubaldini, S., Passariello, B., Gül, N., Türe, D., Vegliò, F., Danovaro, R., Dell'Anno, A. (2007) 'Bioremediation of Dredged Sediments Polluted by Heavy Metals', AMR, Trans Tech Publications, pp:307-310
 3. Seidel, H., Löser, C., Zehnsdorf, A., Hoffmann, P., Schmerold, R. (2004) 'Bioremediation Process for Sediments Contaminated by Heavy Metals:  Feasibility Study on a Pilot Scale', Environmental Science & Technology, American Chemical Society (ACS), pp:1582-1588
 4. Talukdar, Sangita, Bhardwaj, Soniya (2012) 'Bioremediation of Heavy Metals Using Metal Hyperaccumulator Plants', Soil Biology, Springer Nature, pp:467-480
 5. Ojuederie, Omena B., Babalola, Olubukola O. (2017) 'Bioremediation of Heavy Metals and Hydrocarbon Polluted Environments: A review', MDPI AG, pp:0-0
 6. Groudeva, V., Doycheva, A., Krumova, K., Groudev, Stoyan (2007) 'Bioremediation In Situ of an Alkaline Soil Polluted with Heavy Metals', Advanced Materials Research, CrossRef Test Account, pp:287-290
 7. Mergeay, M. (1997) 'Microbial Resources for Bioremediation of Sites Polluted by Heavy Metals', Perspectives in Bioremediation, Springer Nature, pp:65-73
 8. , (2007) 'Bioremediation In Situ of an Alkaline Soil Polluted with Heavy Metals', AMR, Trans Tech Publications, pp:287-290
 9. Das, Anamika, Osborne, Jabez William (2018) 'Bioremediation of Heavy Metals', Environmental Chemistry for a Sustainable World, Springer International Publishing, pp:-
 10. Leguizamo, Mayerly Alexandra Oyuela (2017) 'Role of Plant Species in Bioremediation of Heavy Metals from Polluted Areas and Wastewaters', Advanced Materials for Wastewater Treatment, John Wiley & Sons, Inc., pp:223-261

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×